တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးကန္၏ ေကာင္းက်ိဳးအာနိသင္
  ဖိုဓာတ္အက်ိဳးျပဳကန္။ ရင္ရန္ေဟာ့၊ ကုတ္ၾကည္၊ ယုတ္ခ်ံဳ စေသာေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဖိုဓာတ္ကို အက်ိဳးျပဳေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးတို႔ျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဖိုဓာတ္ကို အက်ိဳးျပဳၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို က်န္းမာသန္စြမ္းေစသည္။

ပင္လယ္ပူ က်န္းမာေရး ေရခ်ိဳးဂူ

ေရခ်ိဳးဂူအခSPAင္းအက်င္း

ေဆးျမစ္အရြက္ေရပူစမ္း အာနိသင္