ေရပူစမ္းယဥ္ေက်းမႈ ျဖစ္ေပၚလာပံု

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေရပူစမ္းယဥ္ေက်းမႈသည္ မည္သည့္ေနရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသနည္း။ အေျဖသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ မေသခ်ာ ေတာ့ပါ။ ဦးစြာ လူမ်ားသည္ ေရပူစမ္းကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး တိရိစာန္မ်ားက ေရပူစမ္းထဲတြင္ ပင္ပန္းမႈကို သက္သာေစသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အစပိုင္းတြင္ ေရပူစမ္းသည္ ေရာဂါကုသႏိုင္သည္ကို မသိခဲ့ဘူးတဲ့။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒဏ္ရာရေသာတိရိစာန္ေလးတစ္ေကာင္က စမ္းေရပူစိမ္ၿပီးေနာက္ ထူးဆန္းစြာ နလန္ျပန္ထူႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုမွစ၍ သူတို႔သည္ ေရပူစမ္း၏ အာနိသင္ကို ေသခ်ာေလ့လာခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္လူသားမ်ားသည္ စမ္းေရပူစိမ္ျခင္းကို အပန္းေျဖက်န္းမာေရးဂရုျပဳျခင္း၊ ဖိအားေျဖေလွ်ာ့ျခင္းႏွင့္ ကုသေသာနည္းမ်ားအျဖင့္တျဖည္းျဖည္း သေဘာထားလာၾကသည္။ ဤသို႔ေသာ အလားအလာမွာ ကမၻာတဝွမ္းလံုးတြင္ လ်င္ျမန္စြာပ်ံ႕နံ႔ခဲ့သည္။ ရွီဟြမ္တီသည္ ဒဏ္ရာကုသရန္ လိရွန္း ကန္” ကိုေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ရွီဖူ က  ရွန္းဟိုင္ အတြက္ မေသေဆးကို လိုက္ရွာရာမွ ဂ်ပန္ ကိုးရွန္း ခရုိင္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ယေန႔ထိတိုင္ ရွီဖူ” ၏ကန္ စမ္းေရပူခ်ိဳးခန္း က်န္ရွိေနေသးသည္။ ထန္ ေခတ္တြင္ ထန္ထိုက္က်ံဳး ကဝိန္းခၽြမ္ နန္းေတာ္” ကို ေဆာက္လုပ္သည္။ ကဗ်ာဆရာမ်ားက မိန္းမလွမ်ား ေရခ်ိဳးေသာအေျခအေနကို ေရးသားထားေသာ ကဗ်ာအေျမာက္အမ်ားေရးစပ္ခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ ၾကာရွည္ေသာ ေရပူစမ္းယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းကို ျမင္ေတြ႔ႏိုင္သည္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား ေရပူစမ္းကို ႏွစ္သက္ေသာအေျခအေနမွာ ထပ္ၿပီးေျပာရန္မလိုေတာ့ပါ။ ေျခလွမ္းသံုးလွမ္းအတြင္း စမ္းေရပူခ်ိဳးခန္းအေသးတစ္ခန္း၊ ေျခလွမ္းငါးလွမ္းအတြင္း စမ္းေရပူခ်ိဳးခန္းအႀကီးတစ္ခန္း ရွိသည္။ စမ္းေရပူစိမ္ျခင္းသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ အေရးပါေသာ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူညီေသာ စမ္းေရပူစိမ္ျခင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေရပူစမ္းကုထံုး တစ္စံုကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စမ္းေရပူကုထံုး ယဥ္ေက်းမႈ” ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔က ေခၚဆိုသည္။ ထိုနည္းတူ ၾကာရွည္ေသာသမိုင္းေၾကာင္းရွိခဲ့ေသာ ဥေရာပကုန္းတြင္းပိုင္း က ေရွးေခတ္ေရာမလူမ်ိဳးမ်ားကလည္း စမ္းေရကို ထုတ္ယူအပူေပးၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားေသာ ေရစိမ္ခ်ိဳးကန္ထဲသို႔ပို႔ၿပီး လူမ်ားကိုသံုးစြဲေစသည္။ ထိုထဲတြင္ အဂၤလန္ ဘားစ္ႏွင့္ တူရဂီ စေသာေနရာမ်ားရွိ နာမည္ႀကီး စမ္းေရပူခ်ိဳးကန္မ်ားသည္ ယခုထိတိုင္ သံုးစြဲေနဆဲျဖစ္သည္။

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】