ေရပူစမ္းအေၾကာင္း အက်ဥ္းခ်ံဳး

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေရပူစမ္းသည္ သဘာဝအေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထင္းမီးျဖင့္က်ိဳခ်က္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေရေႏြးစက္ျဖင့္ အပူေပးေသာ ေရသည္ ေရပူစမ္းမဟုတ္ပါ။ ေရပူသာျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဓာတုဖြဲ႔စည္းပံုအရ ေရပူစမ္းတြင္ အဓိကပါဝင္မႈမွာ ကလုိရုိက္ အိုင္းယြန္း၊ ကာပြန္နိပ္အုိင္းယြန္း၊ ဆာလဖိတ္ အိုင္းယြန္း တို႔ျဖစ္သည္။ ဤ အန္းနီးယန္း(Anion)သံုးမ်ိဳး၏ ပါဝင္ႏႈန္းအလိုက္ ဂလိုရုိက္ စမ္း၊ ဘုိင္ကာပြန္နိပ္ စမ္း၊ ဆာလဖိတ္စမ္း ဟူ၍ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ဤအန္းနီးယန္း(Anion)သံုးမ်ိဳးအျပင္ အျခားပါဝင္မႈမ်ား အဓိကပါဝင္ေသာ ေရပူစမ္းလည္းရွိသည္။ ဥပမာ က်ံဳ႕ေခ်ာင္ စမ္း(ဆိုဒီယမ္ ဘိုင္ကာပြန္နိပ္ အဓိက)၊ ဘိုင္ကာပြန္နိပ္ ေျမမ်ိဳးစမ္း၊ စားသံုးဆား စမ္း(ဆိုဒီယမ္ ဂလိုရုိက္ အိုင္းယြန္း အဓိက)၊ ဂလိုရိုက္ ေျမဆား စမ္း၊ ကလားပါး စမ္း(ဆိုဒီယမ္ အိုင္းယြန္း အဓိက)၊ ထံုး စမ္း(ကယ္လစီယမ္ ဆာလဖိတ္ အဓိက)ခါးေသာရသာ စမ္း(မက္ကနီစီယမ္ ဆာလဖိတ္ အဓိက)၊ သံဓာတ္ပါ စမ္း(ဆာဖာ အဓိက)၊ေၾကး၊ သံ ဓာတ္ပါ စမ္း(ေၾကးနီစမ္း ဟုလည္းေခၚ) တို႔ရွိသည္။ ထိုထဲတြင္ စားသံုးဆား စမ္းကို ဆား စမ္း ဟုလည္းေခၚသည္။ ဂလိုရုိက္ စားသံုးဆား ပါဝင္မႈ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္၍ စားသံုးဆား စမ္း အေပ်ာ့ႏွင့္ စားသံုးဆား စမ္း အျပင္း ဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။ ဘူမိအရခြဲျခားျခင္းျဖင့္ ေရပူစမ္း၏ ဘူမိ ထူးျခားခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေရပူစမ္းကို မီးသင့္ေက်ာက္နယ္ရွိ ေရပူစမ္း၊ အသြင္ေျပာင္းေက်ာက္နယ္ရွိ ေရပူစမ္း၊ အနည္က်ေက်ာက္နယ္ရွိ ေရပူစမ္း ဟူ၍ခြဲႏိုင္သည္။ ရူပေဗဒဆိုင္ရာ ထူးျခားခ်က္အရ ေရပူစမ္း၏ အပူခ်ိန္၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ အသြင္ စေသာ ရူပထူးျခားခ်က္မ်ားအရႏွင့္ အပူခ်ိန္အရဆိုလွ်င္ ေရပူစမ္းေရက ေျမျပင္သို႔ စီးထြက္လာေသာအခ်ိန္၊ ထိုေဒသ၏ ေျမျပင္အပူခ်ိန္ ကြာျခားခ်က္အရ၊ အပူခ်ိန္နိမ့္ ေရပူစမ္း၊ အပူခ်ိန္အေတာ္အသင့္ ေရပူစမ္း၊ အပူခ်ိန္ျမင့္ ေရပူစမ္း၊ ေရဆူ ေရပူစမ္း ဟူ၍ ၄မ်ိဳးခြဲထားသည္။

 

          ေရအပူခ်ိန္ ၂၀အထက္တြင္ရွိေသာစမ္း၊ ေရအပူခ်ိန္သည္ ထိုေဒသ၏ တစ္ႏွစ္တာပွ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ထက္ ျမင့္ေသာ စမ္းကိုလည္း ေရပူစမ္းဟုေခၚသည္။ ေရပူစမ္း၏ေရသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိုးေရ သို႔မဟုတ္ ေျမျပင္မွေရမ်ား ေျမေအာက္အနက္ပိုင္းသို႔ စိမ့္ဝင္သြားၿပီး ပတ္လည္မွ ေက်ာက္ခဲမ်ား၏အပူကို စုပ္ယူၿပီး ေျမျပင္သို႔ ျပန္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္။သာမန္အားျဖင့္ မင္နရယ္ စမ္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ စမ္းေရ၏အပူခ်ိန္သည္ ထိုေဒသ၏ ေရဆူအမွတ္ႏွင့္ ညီမွ် သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္ပိုလွ်င္ ေရဆူစမ္း ဟုေခၚသည္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ပံုမွန္ ျခားၿပီး စည္းခ်က္ညီညီ ေရပန္းထြက္ေသာေရပူစမ္းကို ျပတ္ေတာင္းစမ္း ဟုေခၚသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ သိၿပီးသား ေရပူစမ္းေနရာေပါင္း ၂၄၀၀ေက်ာ္သည္။ထိုင္ဝမ္၊ ကြမ္တံုး၊ ဖူက်န္႔၊ က်ဲ႕က်န္း၊ က်န္းစီး၊ ယူနန္၊ တိဘက္ စေသာေနရာမ်ားတြင္ ေရပူစမ္းမ်ားသည္။ ထိုထဲတြင္ အမ်ားဆံုးမွာ ယူနန္ျဖစ္သည္။ ေရပူစမ္းေနရာ ၄၀၀ေက်ာ္ရွိသည္။ ထိန္ခ်ဴန္းေရပူစမ္းသည္ နာမည္အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ အေရအတြက္မ်ားၿပီး ေရအပူခ်ိန္ျမင့္သည္။ ဆာဖာ အမ်ားအျပားပါဝင္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ နာမည္ႀကီး ျပတ္ေတာင္းစမ္းမ်ားသည္ အုိင္းစ္လန္း၊ အေမရိကန္ ေက်ာက္ဝါ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ နယူးစီလန္ေျမာက္ကၽြန္း၏ ေထာင္ေပါ တို႔တြင္ အဓိကတည္ရွိသည္။

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】