ေရပူစမ္းျဖစ္ေပၚလာပံု

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေရပူစမ္းျဖစ္ေပၚလာပံုကို သာမန္အားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားသည္။ တစ္မ်ိဳးမွာ ကမၻာေျမခြံအတြင္းရွိ ေခ်ာ္ရည္ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ မီးေတာင္ထုတ္လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ တြဲဖက္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ မီးေတာင္လႈပ္ရွားမႈရွိခဲ့ေသာ မီးေတာင္ေသနယ္ေျမမ်ားသည္ ေျမခြံလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ မ်က္ႏွာျပင္ဖုထြက္လာသည္။ ၎ေျမေအာက္တြင္ မေအးေသးေသာေခ်ာ္ရည္ ရွိေနေသးသည္။ အပူကို အဆက္မျပတ္ထုတ္လႊတ္သည္။ ဤအပူလာရင္းမွ အပူမ်ားစုစည္းေသာေၾကာင့္  အနီးတဝိုက္တြင္ လႊတ္ေနေသာအေပါက္ရွိၿပီး ေရဓာတ္ပါဝင္ေသာ ေက်ာက္မ်ားသည္ အပူေၾကာင့္ အပူခ်ိန္ျမင့္ေသာေရပူမ်ားျဖစ္လာသည့္ျပင္ အမ်ားစုမွာ ဆူပြက္ၿပီး ေရေငြ႔ျဖစ္သြားသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဆာလဖိတ္ စမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ ကမၻာေျမျပင္လႊာရွိေရမ်ား စိမ့္ဝင္ၿပီးလည္ပတ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိုးေရမ်ားသည္ ေျမျပင္ေပၚသို႔က်လာၿပီးေနာက္ ေအာက္သို႔စိမ့္ဝင္သည္။ ကမၻာေျမခြံ၏ နက္ေသာ ေရဓာတ္ပါဝင္ေသာအပိုင္းသို႔  ေရာက္သြားလွ်င္ ေျမေအာက္ေရ(သဲေက်ာက္၊ Conglomerate ေက်ာက္၊ မီးေတာင္ေက်ာက္ စေသာေရဓာတ္ပါဝင္ေသာအလႊာ)ျဖစ္လာသည္။ ေျမေအာက္ေရကို ေအာက္တြင္ရွိေသာ ေျမပူက အပူေပးရာ ေရပူျဖစ္လာသည္။ အနက္ပိုင္းေရပူတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေငြ႔ပါဝင္သည္။ ဤအေငြ႔မ်ားမွာ ကာပြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ အဓိကပါဝင္သည္။ ေရအပူခ်ိန္ ျမင့္တက္လာလွ်င္ အေပၚတြင္ စိပ္ၿပီး ေရမစိမ့္ႏိုင္ေသာ ေက်ာက္လႊာက လမ္းေၾကာင္းပိတ္ထားလွ်င္ ဖိအားမ်ားတထက္မ်ားလာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရပူႏွင့္ ေရေငြ႔မ်ားသည္ ဖိအားျမင့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနသည္။ အက္ေၾကာင္းရွိသည္ႏွင့္ အေပၚသို႔ ထိုးတက္လာသည္။ ေရပူမ်ားက ေျမျပင္ႏွင့္နီးကပ္လာလွ်င္ ဖိအားတျဖည္းျဖည္းက်လာသည္။ ဖိအားတျဖည္းျဖည္း ေလွ်ာ့က်ေသာေၾကာင့္  ပါဝင္ေသာအေငြ႔က တျဖည္းျဖည္းေဖာင္းပြလာသည္။ ေရပူ၏ သိပ္သည္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေစသည္။ဤ ေဖာင္းပြေသာ ေရေငြ႔မ်ားသည္ ေရပူျမင့္တက္ျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳသည္။ ျမင့္တက္ေသာေရပူႏွင့္ က်ဆင္းတာအနည္းငယ္ေနာက္က်ေသာ အပူမိေသာေရေအးႏွင့္ သိပ္သည္းမႈမတူညီေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖိအား(ေရၿငိမ္ဖိအား ကြာျခားခ်က္)သည္ အေခါက္ေခါက္အခါခါ အျပန္အလွန္လည္ပတ္သည္။ စိမ့္ဝင္ရန္ အဟန္႔အတားနည္းေသာ ပြင့္ေနေသာ အေျခအေနတြင္ အက္ေၾကာင္းမွ ေျမလႊာသို႔ ထိုးတက္သည္။ ေရပူမ်ား အဆက္မျပတ္ အေပၚသို႔ထိုးတက္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေျမျပင္သို႔ စီးထြက္လာၿပီး ေရပူစမ္းျဖစ္ေပၚလာသည္။ ေတာင္ျမင့္ႏွင့္ ဂူနက္မ်ားရွိေသာ ေျမအေနအထားတြင္ ဂူေအာက္ေျမျပင္ရွိေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ ေတာင္ျမင့္ေပၚရွိ ေျမေအာက္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ နိမ့္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဂူနက္မ်ား၏ ဂူေအာက္သည္ ေရၿငိမ္ဖိအားကြာျခားခ်က္ အႀကီးဆံုးေနရာျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေရပူ ထိုးတက္ျခင္းသည္လည္း ဂူေအာက္မွ ထိုးတက္လာႏိုင္ေျခ အရွိဆံုးျဖစ္သည္။ေရပူစမ္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေတာင္ၾကားမ်ား၏  ျမစ္ကုတင္ တြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】