ေရပူစမ္းကို ခြဲျခားျခင္း

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေရပူစမ္းသည္ သဘာဝအေလွ်ာက္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထင္းမီးျဖင့္က်ိဳခ်က္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေရေႏြးစက္ျဖင့္ အပူေပးေသာ ေရသည္ ေရပူစမ္းမဟုတ္ပါ။ ေရပူသာျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဓာတုဖြဲ႔စည္းပံုအရ ေရပူစမ္းတြင္ အဓိကပါဝင္မႈမွာ ကလုိရုိက္ အိုင္းယြန္း၊ ကာပြန္နိပ္အုိင္းယြန္း၊ ဆာလဖိတ္ အိုင္းယြန္း တို႔ျဖစ္သည္။ ဤ အန္းနီးယန္း(Anion)သံုးမ်ိဳး၏ ပါဝင္ႏႈန္းအလိုက္ ဂလိုရုိက္ စမ္း၊ ဘုိင္ကာပြန္နိပ္ စမ္း၊ ဆာလဖိတ္စမ္း ဟူ၍ခြဲျခားႏိုင္သည္။ ဤအန္းနီးယန္း(Anion)သံုးမ်ိဳးအျပင္ အျခားပါဝင္မႈမ်ား အဓိကပါဝင္ေသာ ေရပူစမ္းလည္းရွိသည္။ ဥပမာ က်ံဳ႕ေခ်ာင္ စမ္း(ဆိုဒီယမ္ ဘိုင္ကာပြန္နိပ္ အဓိက)၊ ဘိုင္ကာပြန္နိပ္ ေျမမ်ိဳးစမ္း၊ စားသံုးဆား စမ္း(ဆိုဒီယမ္ ဂလိုရုိက္ အိုင္းယြန္း အဓိက)၊ ဂလိုရိုက္ ေျမဆား စမ္း၊ ကလားပါး စမ္း(ဆိုဒီယမ္ အိုင္းယြန္း အဓိက)၊ ထံုး စမ္း(ကယ္လစီယမ္ ဆာလဖိတ္ အဓိက)ခါးေသာရသာ စမ္း(မက္ကနီစီယမ္ ဆာလဖိတ္ အဓိက)၊ သံဓာတ္ပါ စမ္း(ဆာဖာ အဓိက)၊ေၾကး၊ သံ ဓာတ္ပါ စမ္း(ေၾကးနီစမ္း ဟုလည္းေခၚ) တို႔ရွိသည္။ ထိုထဲတြင္ စားသံုးဆား စမ္းကို ဆား စမ္း ဟုလည္းေခၚသည္။ ဂလိုရုိက္ စားသံုးဆား ပါဝင္မႈ အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္၍ စားသံုးဆား စမ္း အေပ်ာ့ႏွင့္ စားသံုးဆား စမ္း အျပင္း ဟူ၍ ခြဲျခားထားသည္။ ဘူမိအရခြဲျခားျခင္းျဖင့္ ေရပူစမ္း၏ ဘူမိ ထူးျခားခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ေရပူစမ္းကို မီးသင့္ေက်ာက္နယ္ရွိ ေရပူစမ္း၊ အသြင္ေျပာင္းေက်ာက္နယ္ရွိ ေရပူစမ္း၊ အနည္က်ေက်ာက္နယ္ရွိ ေရပူစမ္း ဟူ၍ခြဲႏိုင္သည္။ ရူပေဗဒဆိုင္ရာ ထူးျခားခ်က္အရ ေရပူစမ္း၏ အပူခ်ိန္၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ အသြင္ စေသာ ရူပထူးျခားခ်က္မ်ားအရႏွင့္ အပူခ်ိန္အရဆိုလွ်င္ ေရပူစမ္းေရက ေျမျပင္သို႔ စီးထြက္လာေသာအခ်ိန္၊ ထိုေဒသ၏ ေျမျပင္အပူခ်ိန္ ကြာျခားခ်က္အရ၊ အပူခ်ိန္နိမ့္ ေရပူစမ္း၊ အပူခ်ိန္အေတာ္အသင့္ ေရပူစမ္း၊ အပူခ်ိန္ျမင့္ ေရပူစမ္း၊ ေရဆူ ေရပူစမ္း ဟူ၍ ၄မ်ိဳးခြဲထားသည္။

 

          သာမန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေရပူစမ္းရွိေသာေနရာ၌ ...................ဘုတ္မ်ား ေထာင္ထားတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္ရိုက္ထိေရာက္ေသာနည္းမွာ ေရအပူခ်ိန္ျဖင့္ ေရပူစမ္းကို ခြဲျခားျဖစ္သည္။

 

0ဤသည္မွာ ေရခဲေရျဖစ္သည္။ ေရပူစမ္းလို႔မေခၚ။

 

10ဤသည္မွာ ေရေအးျဖစ္သည္။ ဒါလည္း ေရပူစမ္းမဟုတ္ပါ။

 

       20ဤသည္မွာ သာမန္ေရျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရပူေၾကာက္တတ္ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပသားမ်ားအတြက္ ဒါဟာ ေရပူစမ္းျဖစ္ေနၿပီ။

 

       30ဤအပူခ်ိန္သည္ တရုတ္လူမ်ိဳးအတြက္ ေရခ်ိဳးရန္သင့္ေတာ္ေသာ ေရအပူခ်ိန္ျဖစ္သည္။

 

       40ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ 40ေအာက္ အပူခ်ိန္ရွိေသာေရမွန္သမွ်ဟာ ေရေအးပါပဲ။

 

       50Hokkaido တြင္ အကယ္၍ ဤအပူခ်ိန္ 50 မရွိလွ်င္ ေရပူစမ္းလို႔ ေခၚလို႔မရ။

 

       60ဒူလာေရာဂါရွိေသာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ဤေရအပူခ်ိန္မွာ ဒူလာေရာဂါကုရန္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

 

       70ေရစိမ္ခ်ိဳးရင္းနဲ႔ လက္ဖက္ရည္ၾကက္ဥ ၿပဳတ္စားလိုသူမ်ားအတြက္ ဤေရအပူခ်ိန္ကေတာ့ အေတာ္ပဲေပါ့။

 

       80ဖက္ထုပ္သို႔မဟုတ္ မုန္႔လံုးေရေပၚ ႀကိဳက္သူမ်ားအတြက္ ဤေရအပူခ်ိန္က သင့္လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မည္။

 

       90ဤေရအပူခ်ိန္က စမ္းေရပူစိမ္ခ်ိဳးရင္း ေဟာ့ေပါ့ခ်က္စားေသာ ဇိမ္ခံမႈကို ျပည့္ဝေစမည္။ အိုတင္(Oden)ကိုပါ                                                         ခ်က္စားမယ္ဆိုရင္လည္းမဆိုးေသာအႀကံတစ္ခုပါ။

 

       100အပူခ်ိန္ 100 မေက်ာ္ေသာေရသည္ မုန္ညင္းကို က်က္ေအာင္မျပဳတ္ႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရစိမ္ခ်ိဳးရင္း မုန္ညင္းျပဳတ္စားလိုလွ်င္ အပူခ်ိန္100ေအာက္ ရွိေသာေရကို မစိမ္တာ အေကာင္းဆံုးပဲ။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】