ေရပူစမ္း၏ ကုထံုးအာနိသင္

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

ေရပူစမ္းသည္ မတူညီေသာ စမ္းအမ်ိဳးအစားအလိုက္ ကုထံုးအာနိသင္ကြဲျပားသည္။ အားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္ၿပီး ကိုးကားႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

 

စမ္းအမ်ိဳးအစား                                       ကုထံုးအာနိသင္

 

အက္စစ္ ကာပြန္နိပ္ စမ္း။         မီးသင့္ေက်ာက္ေရပူစမ္းမွ မီးခိုးေရာင္ရြံ႕မ်ားျဖစ္လာသည္။ စမ္းထဲမွရြံ႕ျဖင့္မ်က္ႏွာ ေပါင္းတင္လွ်င္ အေရျပားကို ျဖဴေစသည္။

 

အက္စစ္ ဆာလဖိတ္ ဂလိုရိုက္ စမ္း         အေရျပားေရာဂါအတြက္ ကုထံုးအာနိသင္ရွိသည္။

 

အက္စစ္ဒစ္ ဆာဖာ စမ္း။          အေရျပား၊ ဒူလာ၊ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါႏွင့္ အားကစားသမား ေျခေထာက္ေရာဂါ။

 

ဆာလျဖဴရစ္ အက္စစ္ စမ္း။             နာတာရွည္ အေရျပားေရာဂါ။

 

အယ္ကာလိုင္း ဘိုင္ကာပြန္နိပ္ စမ္း။    အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ အေရျပားေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ။

 

အက္စစ္အေပ်ာ့ စမ္း။                       ဒူလာေရာဂါႏွင့္ အေရျပားေရာဂါ။

 

အယ္ကာလိုင္း ဘိုင္ကာပြန္နိပ္ အေပ်ာ့ စမ္း။     အေရျပား၊ ဒူလာ၊ အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ။

 

အယ္ကာလိုင္း ကာပြန္နိပ္ အေပ်ာ့ စမ္း။     အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ အေရျပား၊ ဒူလာေရာဂါ။ အေရာင္အနံ႔မရွိပါ။ ေသာက္သံုးႏုိင္သည္။

 

အယ္ကာလိုင္း ဆာဖာ စမ္း။   အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ ေသြးအားနည္း၊ တျဖည္းျဖည္းအဆိပ္သင့္ျခင္း တို႔ကို သက္သာေစႏိုင္သည္။

 

ဆာလဖိတ္ စမ္း။         မီးေတာင္ေျမပူေရပူစမ္း ျဖစ္သည္။ ဆာဖာ အနံ႔ျပင္းသည္။ အေရျပားေရာဂါကုသ ႏိုင္သည္။

 

ဆာလဖိတ္ ဂလိုရုိက္ စမ္း။  အဆစ္ေရာင္၊ အေၾကာၾကြက္သားေညာင္းကိုက္၊ အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ ေလးဘက္နာ ေရာဂါ။

 

ဆာဖာ ကာပြန္နိပ္ စမ္း။          အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ အေရျပားေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္။

 

ဘိုင္ကာပြန္နိပ္ စမ္း။               အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ အေရျပားေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္၊ ေဟာင္ေကာင္ေျခေထာက္။

 

ကာပြန္နိပ္ ဆာဖာ စမ္း။           အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါ။

 

နယူခ်ယ္ ဘိုင္ကာပြန္နိပ္ စမ္း။      နာတာရွည္ အေရျပားေရာဂါ။

 

နယူခ်ယ္ ကာပြန္နိပ္ စမ္း။           အေရျပား၊ ဒူလာ၊ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါႏွင့္ အားကစားသ

ဆာလဖိတ္ စမ္း။         မီးေတာင္ေျမပူေရပူစမ္း ျဖစ္သည္။ ဆာဖာ အနံ႔ျပင္းသည္။ အေရျပားေရာဂါကုသ ႏိုင္သည္။

 

ဆာလဖိတ္ ဂလိုရုိက္ စမ္း။  အဆစ္ေရာင္၊ အေၾကာၾကြက္သားေညာင္းကိုက္၊ အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ ေလးဘက္နာ ေရာဂါ။

 

ဆာဖာ ကာပြန္နိပ္ စမ္း။          အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ အေရျပားေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္။

 

ဘိုင္ကာပြန္နိပ္ စမ္း။               အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ အေရျပားေရာဂါ၊ အဆစ္ေရာင္၊ ေဟာင္ေကာင္ေျခေထာက္။

 

ကာပြန္နိပ္ ဆာဖာ စမ္း။           အာရုံေၾကာနာျခင္း၊ ေသြးအားနည္းေရာဂါ။

 

နယူခ်ယ္ ဘိုင္ကာပြန္နိပ္ စမ္း။      နာတာရွည္ အေရျပားေရာဂါ။

 

နယူခ်ယ္ ကာပြန္နိပ္ စမ္း။           အေရျပား၊ ဒူလာ၊ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါႏွင့္ အားကစားသမားေျခေထာက္။

 

ဂလိုရုိက္ စမ္း။        ေရအရည္အေသြးေခ်ာေမြ႔ေနသည္။ အေရျပား၊ ဒူလာေရာဂါႏွင့္ အာရုံေၾကာနာျခင္း တို႔ကို ကုသႏိုင္သည္။

 

 

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】