တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးကန္၏ ေကာင္းက်ိဳးအာနိသင္

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ဖိုဓာတ္အက်ိဳးျပဳကန္။ ရင္ရန္ေဟာ့၊ ကုတ္ၾကည္၊ ယုတ္ခ်ံ...

 

ဖိုဓာတ္အက်ိဳးျပဳကန္။ ရင္ရန္ေဟာ့၊ ကုတ္ၾကည္၊ ယုတ္ခ်ံဳ စေသာေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဖိုဓာတ္ကို အက်ိဳးျပဳေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးတို႔ျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။ ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္ ဖိုဓာတ္ကို အက်ိဳးျပဳၿပီး ခႏၶာကိုယ္ကို က်န္းမာသန္စြမ္းေစသည္။

 

 ေအးျမကန္။ ထိန္ခ်ဴန္းတြင္သာ ရွိေသာ ရယ္ဘေဟာင္း စေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။ အပူက် အဆိပ္ထုတ္ေသာ အာနိသင္ရွိသည္။

 

 အေၾကာေျဖကန္။ တန္းေကြး၊ တန္ရွိန္း၊ ရွိန္းက်င္းျမက္ စေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။ ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစသည္။ အေၾကာအဆစ္ကိုေဖာက္ေပးသည္။

 

အေၾကာေျဖကန္။ တန္းေကြး၊ တန္ရွိန္း၊ ရွိန္းက်င္းျမက္ စေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။ ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစသည္။ အေၾကာအဆစ္ကိုေဖာက္ေပးသည္။

 

ေလထုတ္ကန္။ ေကာင္းလီ ကုန္႔ ေတာင္မွ ထြက္ရွိေသာ တာ့ဖုန္း ျမက္၊ က်ိဳးလီကြမ္း၊ ေရွာင္ခ်န္မား စေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။ အေရျပားကိုသန္႔စင္ေပးျခင္း၊ ေလထုတ္ေပးၿပီး အယားေျပျခင္း စေသာ အာနိသင္မ်ား ရွိသည္။

 

အမဓာတ္ စိုေျပကန္။ ႀကီးမူ၊ ဟြမ္ေပၚ၊ နီက်ိန္းက်ီ၊ ရွီတာ့ကုန္းေလာင္ စေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။ အမဓာတ္ကို စိုေျပေစျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္သန္မာေစျခင္းႏွင့္ အပူက်ျခင္း စသည့္ အာနိသင္ မ်ားရွိသည္။

 

ကိုယ္ရည္ေသြးလွပကန္။ ရွားေစာင္းလက္ပတ္၊ ဟိုလွ်ိဳဝူး၊ ေက်ာင္ၾကား စေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။ ယခုေခတ္ ေဆးပညာအရ အေရျပားမွအဆီကိုဖယ္ပစ္သည္။ အေရျပား၏ အဟာရကို ျဖည့္ေပးသည္။ ကိုယ္ရည္ေသြး လွပေစႏိုင္သည္။

 

ကိုယ္ခႏၶာေသးသြယ္ကန္။ ရင္ရွင့္အရြက္၊ သစ္အယ္အရြက္၊ တုက်ံဳ႕ စေသာ တရုတ္တိုင္းရင္းေဆးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားသည္။ ေသြးအဆီခ်ျခင္း၊ ေသြးတိုးက်ျခင္း စသည့္ အာနိသင္ မ်ားရွိသည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】