ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ထံုးမ်ား XSS

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္
လူႀကီးမင္းကားဝန္ေဆာင္မႈလိုအပ္လွ်င္ ေအာက္ပါလုပ္ထံုးအဆင့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါ။
၁။ကားဝန္ေဆာင္မႈလမ္းညႊန္ကိုေသခ်ာစြာဖတ္ရႈပါ။
၂။လူႀကီးမင္းလိုအပ္ေသာကားအမ်ိဳးအစား၊ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစား၊ယာဥ္ေမာင္း၊ယာဥ္လိုက္ဝန္ထမ္းကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာေစ်းႏႈန္းမ်ားကိုသိရွိနားလည္ပါ။
 ။ဝန္ေဆာင္မႈဖုန္းကိုဆက္သြယ္ၿပီးႀကိဳတင္မွာပါ။
 ၄။ကားသံုးစြဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးပါ။
 ၅။သက္ဆိုင္ရာသံုးစြဲခကိုႀကိဳတင္ေပးေဆာင္ပါ။
 ၆။သေဘာတူညီထားေသာအခ်ိန္၊ေနရာမွစထြက္ပါ။
 ၇။သံုးစြဲၿပီးလွ်င္ ကားျပန္အပ္ျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ပါ။
ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သတိျပဳရန္
 ေလးစားအပ္ပါေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားလူႀကီးမင္းတို႔ထိန္ခ်ဴန္းတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈကို ခံစားႏိုင္ရန္ ယူနန္ထိန္ခ်ဴန္း မီးေတာင္ပင္လယ္ပူအပန္းေျဖဇံု ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈစီမံခန္႔ခြဲေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ အခေၾကးေပးစနစ္ျဖင့္ ဟိုတယ္ကားဝန္ေဆာင္မႈက႑ကို စီစဥ္ထားသည္။လူႀကီးမင္း၏သြားလာေရးကို အဆင္ေျပေစေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ဝန္ေဆာင္မႈကိုထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္၏ တရားဝင္ခံစားခြင့္မ်ားကိုကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုငွားရန္းျခင္းမျပဳလုပ္ခင္ ဤလမ္းညႊန္စာအုပ္ကိုေသခ်ာစြာဖတ္ရႈၿပီး ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုသတိျပဳပါ။ 
၁။ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီရွိ ကားအားလံုးကိုဧည့္သည္မ်ား ကိုယ္တိုင္ေမာင္းႏွင္ခြင့္မရွိပါ။ယာဥ္ေမာင္းကို ကုမၸဏီမွစီစဥ္ေပးမည္။
 ၂။ကားငွားခကိုေန႔တြက္ျဖင့္တြက္မည္။တစ္ေန႔ကို ခရီးကီလိုမီတာ၃၀၀ သြားခြင့္ရွိသည္။ကီလိုမီတာ ၃၀၀ ထက္ပိုထြက္လာေသာခရီးကို ကားအမ်ိဳးအစားအလိုက္တြက္ခ်က္ၿပီးကားခထပ္ေပးရမည္။အေသးစိတ္အေျခအေနကို စာခ်ဳပ္အတိုင္းလုပ္ေဆာင္မည္။
၃။အကယ္၍ကားငွားၿပီး ထိန္ခ်ဴန္းနယ္ကိုထြက္မည္ဆိုပါက ကားငွားသူသည္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ယာဥ္လိုက္ဝန္ထမ္းတို႔၏ ေနေရး၊စားေရးႏွင့္ခရီးထြက္စရိတ္တို႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ကုမၸဏီမားကတ္တင္းဌာနႏွင့္ ေဆြးေႏြးရမည္။
ဝန္ေဆာင္မႈႀကိဳတင္မွာရန္ဖုန္း။၀၈၇၅-၅၁၅၀၃၁၆
ဝန္ေဆာင္မႈေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔သို႔တုိင္ၾကားရန္ဖုန္း။၀၈၇၅-၅၁၄၉၆၀၀
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】