ေဝါ႕ရွာေဆာင္

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေဝါ႕ရွာေဆာင္သည္ ထူးျခားေသာကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို  ေရာင္းေသာ၊ အနားယူ လက္ဖက္ရည္ေသာႏိုင္ေသာ၊ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳကုထံုးမ်ားျဖင္႔  ေပါင္းစပ္ထားေသာအပန္း ေျဖေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။    ေဒသ၏ထူးျခားေသာအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ပံု အတိုင္း ေတာင္ကို မီွၿပီး ေဆာက္လုပ္ထားသည္။  အေပၚေအာက္ႏွစ္ထပ္ရွိသည္။ အေပၚထပ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္ေသာက်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳဆီေမႊးကို  အဓိကေရာင္းသည္။ ထို႔ျပင္ ႐ႈခင္းဇံုရွိ ႐ႈခင္းေနရာမ်ား၏ပံုစံႏွင္႔ ေဒသ၏ထူးျခားေသာ လက္မႈပညာတို႔ကို ေပါင္း စပ္ထားေသာ အမွတ္တရပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေရာင္းခ်ပါသည္။   ဥပမာ ေရဆူအိုးႀကီး၏ အရြယ္အစားကို အေသးခ်ံဳ႕ထားေသာ သားေရအရိပ္၊ အေမရိကန္ ဒစ္စနီမွ ဒီဇိုင္းဆရာႏွင္႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ထားေသာ မီးေတာင္ဥယ်ာဥ္ေတာင္လြတ္ႀကီးပံုတ ူ စသည္တုိ႔  ျဖစ္သည္။ ဤကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အမွတ္တရစုေဆာင္းထိုက္သည္။ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္မ်ားကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းျခင္း  သိုမဟုတ္  သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ားကို  လက္ေဆာင္ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။

 

          ၂ဝဝ၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းၾကဴးယံုႀကီးက ထိန္ခ်ဳန္း ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံုသို႔ လာေရာက္ေလ႔လာလည္ပတ္ခဲ႔သည္။ လည္ပတ္ၾကည္႔႐ႈသည္႔အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ၾကဴးသည္  “ ေရဆူအိုးႀကီးစားေသာက္ဆိုင္ ”တြင္   ပင္လယ္ပူ၏ေရႊတံဆိပ္ အစားအစာ ေရဆူအုိးႀကီးဆန္ေခါက္ဆြဲ” ကို စားခဲ႔သည္။ “ေရဆူအိုးႀကီးဆန္ေခါက္ဆြဲ”၏ လတ္ဆတ္ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အရသာကို အဆက္မျပတ္ ခ်ီးမြမ္းခဲ႔သည္။  တမူထူးျခားေရဆူအိုး ႀကီး ဆန္ေခါက္ဆြဲကို အမြမ္းတင္ေသာစကားမွာ အရပ္ထဲတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲသည္။   ထို႔ေၾကာင္႔ေရဆူအုိးႀကီးဆန္ေခါက္ဆြဲမွ ပန္းကန္မ်ားကိုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပန္းကန္” အျဖစ္ေခၚတြင္ခဲ႔ သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပန္းကန္ကို  ထူးျခားေသာကုန္ၾကမ္းျဖင္႔  ျပဳလုပ္ထားေသာပံုစံဆန္းျပား ေသာ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ဧည္႔သည္မ်ားအတြက္ စီစဥ္ေပးထားသည္။

 

          ေအာက္ထပ္၏တစ္ဘက္ျခမ္းမွာ လူႀကီးမင္းလက္ဖက္ရည္ေသာက္သံုးႏိုင္ေသာ ေနရာျဖစ္ၿပီး  တစ္ဘက္ျခင္းမွာ လူႀကီးမင္းကၽြႏိုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳကုထံုးမ်ားကို ခံစားႏိုင္ေသာေနရာျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ သင္သည္ ၿမိဳ႕ျပဆူညံ႐ႈပ္ေထြးမႈႏွင္႔ ကင္းေဝး ႏိုင္ၿပီး ေရစီးသံကို တစ္စိမ္႔စိမ္႔နားေထာင္ႏိုင္သည္။ ကုထံုးဆရာမ်ား၏ႏွိပ္နယ္ျခင္းသည္လဲ ႏူးညံ႔ေသာလက္ကြက္ျဖင္႔  သင္႔ကို အိပ္မက္ကဲ႔သို႔ေသာ အပန္းေျဖအနားယူမႈပံုစံကို ေပး ႏိုင္မည္။ အျခားတစ္ဘက္မွာေတာ႔ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ရန္ ေကာင္းေသာေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုေနရာတြင္ ကၽြႏိုပ္တို႔သည္ လက္ဖက္ေျခာက္ေကာင္းေကာင္းျဖင္႔ လက္ဖက္ ရည္တစ္အုိးကို ေဖ်ာ္ကာ သာယာၿငိမ္႔ေညာင္းေသာဂီတသံကို နားေထာင္ယင္း သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ႀကီးကို နီးကပ္စြာ ခံစားႏိုင္သည္။ စိတ္ခ်မ္းသာေသာဘဝကို တဝႀကီး ခံစား ႏိုင္သည္။

 

 

က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳကုထံုးမ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း

 

၁။ ပင္လယ္ပူကုထံုး

 

          ပင္လယ္ပူကုထံုး။ မီးေတာင္ ၊ ပင္လယ္ပူသည္ တြဲၿပီးျဖစ္ေပၚလာသည္။  မီးေတာင္ပင္လယ္ပူကုထံုးသည္  ပင္လယ္ပူ SPA---စမ္းေရသံစဥ္”၏ အဆင္႔ျမင္႔ကုထံုးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ေသာင္ေက်ာ္ရွိေသာ မီးေတာင္မွ ေခ်ာ္ရည္မ်ား ထုတ္လြတ္ၿပီး   ျဖစ္ေပၚလာ ေသာ မီးေတာင္ေက်ာက္ကို ၁၀၂စီဒီဂရီ အပူရွိေသာပင္လယ္ပူ ေရႊရည္ ” (ေရဆူအိုးႀကီး ေရပူစမ္း) တြင္ စိမ္ျခင္းျဖင္႔ မီးေတာင္ေက်ာက္ပူအား စမ္းေရပူထဲမွ ျဒပ္မ်ားကို အျပည္႔အဝ စုပ္ယူေစသည္။  ထို႔ျပင္ မီးေတာင္ေက်ာက္ထဲမွ  မင္နရယ္ဓာတ္မ်ားကို ထုတ္လြတ္ေစၿပီး  ေရႊရည္ ”ထဲရွိ မင္နရယ္ဓာတ္ႏွင္႔ ေပါင္းစပ္ေစသည္။ ထို႔ေနာက္ အပင္၏အဆီေမႊးထည္႔ ၿပီး တစ္ကိုယ္လံုးလိမ္းသည္။ ခႏၶာကိုယ္လိုအပ္ေသာ ျဒပ္မ်ားကို ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္သည္႔ အျပင္ ေသြးေၾကာႏွင္႔အဆစ္ကို ေဖာက္ေပးၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစသည္။ အသား မာ၊ အေရျပားမ်ားကို ေပ်ာ႔ေစသည္။   အိပ္ မေပ်ာ္သူမ်ားအတြက္  အလြန္ေကာင္ေသာ အာနိသင္ရွိသည္။

 

 ၂။ အေမႊးန

          ၂။ အေမႊးနံ႔သာကုထံုး။ ပင္လယ္ပူကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေရတြင္းမွ စမ္းေရပူျဖင္႔    အပင္ အဆီေမႊးကို အပူေပးသည္။ ႏူးညံ႔ညင္သာေသာ လက္ကြက္ျဖင္႔  တစ္ကိုယ္လံုးဆီလိမ္းၿပီး ႏွိပ္နယ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေရတြင္းမွ စမ္းေရပူထဲတြင္ ရာတန္(radon)ျပဒ္ပါဝင္သည္။ အပင္အဆီေမႊးက လူခႏၶာကိုယ္၏ အင္ဒိုခ႐ိုင္း(endocrine) မူမမွန္ျခင္းကို ျပဳျပင္ေပးသည္။ အနားယူႏိုင္ၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို သက္သာေစသည္။ ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာတို႔ကို ေျဖေလွ်ာ႔ ေပးႏိုင္သည္။

 

၃။ နတ္ရည္ကုထံုး။

          ၃။ နတ္ရည္ကုထံုး။ ထိန္ခ်ဳန္းမွ ေက်ာက္စိမ္းထြက္သည္။ ေက်ာက္စိမ္းသည္ လူကို ေမြးသည္။ လူသည္လည္း ေက်ာက္စိမ္းကို ေမြးသည္။   ေက်ာက္စိမ္းတြင္ ဝိညဥ္ရွိပါသည္။ စသည္ျဖင္႔  ထိန္ခ်ဳန္းတြင္   ေက်ာက္စိမ္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ   ဒ႑ာရီမ်ားစြာရွိခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္  ေက်ာက္စိမ္းသည္ လူကို ေမြးသည္။ လူသည္ ေက်ာက္စိမ္းကို ေမြးသည္ဟူေသာ အဆိုကို လူတိုင္းသေဘာတူသည္။ ေက်ာက္စိမ္းနတ္ရည္ကုထံုးဆိုသည္မွာ  လူ႔ခႏၶာကိုယ္ အဓိကအဆစ္မ်ား၏ပံုစံအလိုက္ ေက်ာက္စိမ္းျဖင္႔ ႏွိပ္နယ္ရန္ ကိရိယာမ်ားကို   ျပဳလုပ္ၿပီး ပုလဲစမ္းေရထဲတြင္ စိမ္ၿပီး အပူေပးသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ကိုယ္လံုးကို ႏွိပ္သည္။ ၾကြက္သား နာက်င္ျခင္းႏွင္႔ေသြးလည္ပတ္မႈကို ေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ႏိုင္သည္။ အေရျပားေလွ်ာ႔ရဲျခင္း ၊ ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း၊ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို သက္သာေစျခင္းစသည္တို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အာနိသင္ရွိသည္။ မ်က္စိႏွင္႔ ႏွလံုးအတြက္လည္း အလြန္ေကာင္းက်ိဳးရွိသည္။

 

၄။ ကုထံုး။

          ၄။ ကုထံုး။ န႔ံသာေမြးကုထံုးဆရာက ေျဖေလွ်ာ႔ျခင္းနည္းျဖင္႔ တစ္ကိုယ္လံုးတြင္ လုပ္ ေဆာင္သည္။  လူကို  စိတ္ဖိအားသက္သာေစျခင္း၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ သက္သာေစျခင္း၊ အေၾကာအဆစ္မ်ား ေျဖေလွ်ာ႔ေပးျခင္းႏွင္႔ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳျခင္းစေသာ အာနိသင္မ်ားရွိ သည္။

 

          ေရပူစမ္းမီးေတာင္ေက်ာက္ျဖင္႔ ေျခေထာက္ကုထံုး။ ပင္လယ္ပူ၌သာရွိေသာစိမ္းေရ ပူ( ေရႊရည္) ျဖင္႔ ေျခေထာက္ကို ၁၅ မိနစ္ခန္႔စိမ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မီးေတာင္ေပါေလာေပၚ ေက်ာက္ျဖင္႔ ေျခေထာက္ကို ႏွိပ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္  ေျခေထာက္မွ အေရခြံမာမ်ား ကိုလည္း ဖယ္ပစ္ႏိုင္သည္။ ဆီေမႊးလိမ္းၿပီး ေျခေထာက္ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

 

          မီးေတာင္ရြံ႕အေရျပား။ မီးေတာင္မွ ထုတ္လြတ္ေသာေခ်ာ္ရည္မ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္း ေသာင္းခ်ီအနယ္ထိုင္ၿပီး  ျဖစ္ေပၚလာေသာေျမႀကီးကို     ေရပူစမ္းမွ   ေရႏွင္႔ေရာစပ္ၿပီး တစ္ကိုယ္လံုးလိမ္းသည္။  အေရျပားေကာင္းမြန္ေစၿပီး ခႏၶာကိုယ္တြင္း အညစ္အေၾကး ထုတ္လြတ္မႈကို ျမန္ဆန္ေစသည္။

 

၅။ ေက်ာက္ျဖင္႔ ေျခေထာက္ကုထံုး။

          မီးေတာင္ေက်ာက္ျဖင္႔ ေျခေထာက္ကုထံုးသည္ ထိန္ခ်ဳန္းမွ မီးေတာင္ေက်ာက္ကို အသံုးျပဳ၍ ေျခေထာက္ကို အလ်င္ႏွိပ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေျခေထာက္မွ အေရ ခြံမာမ်ားကိုလည္း ဖယ္ပစ္ႏိုင္သည္။ ဆီေမႊးလိမ္းၿပီး ေျခေထာက္ကို လုပ္ေဆာင္သည္။

 

          ေက်ာက္တိုက္ျခင္း။ အေရျပားေပၚမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ဦးစြာ ဖယ္ထုတ္သည္။ လက္ကြက္ျဖင္႔  အေၾကာအဆစ္ေနရာမ်ားကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင္႔  ခႏၶာကိုယ္အား စမ္းေရပူထဲမွ မင္နရယ္ဓာတ္မ်ားကို ပိုမိုလြယ္ကူစြာ စုပ္ယူႏိုင္ေစသည္။

 

          ေရခြက္စုပ္ထိုးျခင္း။   အနီးပတ္ဝန္းက်င္ရြာမ်ားမွ အေမႊးမွ်င္ဝါးမ်ားကို ဝါးဆစ္ခြက္ ျဖစ္ေအာင္ခုတ္ၿပီး အပူခ်ိန္ ၈၀ စင္ဒီဂရိရွိေရထဲတြင္ စိမ္သည္။   ပူလွ်င္ ဆန္႔ထြက္ၿပီး ေအး လွ်င္ က်ံဳ႕ေသာနိယာမေၾကာင္႔ ခႏၶာကိုယ္၏ အဓိက အေၾကာေနရာမ်ားကို ကပ္ၿပီး စုပ္ထား သည္။  အဓိကအားျဖင္႔  အေၾကာအဆစ္ေျဖၿပီး ေသြးလည္ပတ္မႈေကာင္းေစျခင္း၊  ခႏၶာ ကိုယ္ထဲမွ အေအးဓာတ္ ဖယ္ထုတ္ေပးျခင္း ၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို သက္သာေစျခင္း၊  ခႏၶာ ကိုယ္ထဲမွ အစိုဓာတ္ဖယ္ထုတ္ေပးျခင္း စသည္႕အာနိသင္မ်ား ရွိသည္။    ခႏၶာကိုယ္ထဲမွ အေအးဓာတ္ကို   စုပ္ထုတ္ေပးျခင္းျဖင္႔  ဒူလာေရာဂါ၊   ပခံုးပတ္လည္ေရာင္ျခင္းတုိ႔ကို ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္  ခႏၶာကိုယ္မွ ေခၽြးေပါက္ကို က်ယ္ေစၿပီး စမ္း ေရပူထဲမွ မင္နရယ္ဓာတ္ကို  ပိုမိုစုပ္ယူႏိုင္သည္။

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】