ထိန္ခ်ဴန္းေဒသယဥ္ေက်းမ

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ထိန္ခ်ဴန္းေဒသယဥ္ေက်းမ

           ထိန္ခ်ဴန္းသည္ သမိုင္းေၾကာင္းၾကာရွည္ခဲ့ၿပီ။ စီးဟန္႔ေခတ္က တမ္းရက္ ဟုေခၚသည္။ တုန္းဟန္႔ေခတ္တြင္ ယံုခ်န္းကၽြင့္အစိုးရေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ေဆြထန္ေခတ္တြင္ လံုေလာ့ျပည္နယ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ နန္းေစာေခတ္က (ခ်ဲဝိန္) ဟြဖူကို တည္ေထာင္ၿပီး ေနာက္တြင္ ထိမ္ခ်ံဳးခရုိင္ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယြမ္ရွန္႔က်ံဳး ၃ႏွစ္(၁၂၅၃) တြင္ ထိန္ခ်ဴန္းနယ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အမည္ကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး မင္ေကာ္၂ႏွစ္(၁၉၁၃)တြင္ ထိန္ခ်ဴန္းခရုိင္ ဟုအမည္ေျပာင္းခဲ့သည္။ မင္ေကာ္၃၁ႏွစ္(၁၉၄၂) ေမလ ထိန္ခ်ဴန္းကို ဂ်ပန္ေတြက်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၄ရက္ တြင္ ထိန္ခ်ဴန္းလႊတ္လပ္ေရးရခဲ့သည္။

 

          ထိန္ခ်ဴန္းသည္ ဟန္႔လူမ်ိဳးအဓိကႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာ ခရုိင္ျဖစ္သည္။ ထိန္ခ်ဴန္းတိုင္းရင္းသားအားလံုးသည္ ရွည္လ်ားေသာဖြ႔ံၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္တြင္ စံုလင္မ်ားျပားေသာ တိုင္းရင္းသားအရပ္ရုိးရာအႏုပညာမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ အဓိကအမ်ိဳးအစားမွာ ဟန္႔လူမ်ိဳး၏ တုန္႔က်င္းဂီတ၊ ပန္းမီး၊ နတ္မီး၊ ငါးမီး၊ လက္ဖက္မီး၊ ခ်င္းဇာတ္၊ သားေရအရိပ္ဇာတ္၊ ယမ္ ေစာင္း၊ ထိုင္က်န္း၊ ငါးဗံု၊ ျခေသၤ့က စသည့္အရပ္ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ား၊ဝလူမ်ိဳး၏ ခ်င္းဇာတ္၊ ရွမ္းလူမ်ိဳး၏ ကကြမ္း၊ ရွမ္းဇာတ္၊ တင္ထအက စသည္တို႔၊ လီဆူးလူမ်ိဳး၏ ဓားေတာင္ေက်ာ္ မီးပင္လယ္ျဖတ္ အစြမ္းပညာမ်ားျပျခင္းႏွင့္ က က ျခင္း၊ စန္းရြင္အက ကျခင္း၊ အခ်န္းလူမ်ိဳး၏ တိန္းေအာေလာ္ စေသာတိုင္းရင္းသား အႏုပညာမ်ားႏွင့္ ေတာသီခ်င္း၊ အခ်စ္သီခ်င္း၊ ေရွာင္တေယာင့္၊ ျဖစ္စဥ္ေဖာ္ျပေသာကဗ်ာမ်ား၊ အရပ္ပံုျပင္၊ဆိုရိုးစကား၊ ဟာသအသံုးအႏႈန္း၊ ကေလးသီခ်င္း၊ ေတာင္သူပန္းခ်ီ(အရပ္ပန္းခ်ီ) စေသာထူးခၽြန္ေသာရုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ားရွိသည္။ တမူထူးျခားေသာဟန္ပန္ႏွင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည္။ ေဒသခံမ်ား၏ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းကိုခံရသည္။ တုန္႔က်င္းေရွးဂီတသည္ ထိန္ခ်ဴန္းတြင္ၾကာရွည္စြာတည္ရွိခဲ့ေသာ ရုိးရာေရွးဂီတျဖစ္သည္။ က်မ္းစာမ်ားအဓိပၸာယ္နက္နဲၿပီး၊ သံစဥ္တည္ၿငိမ္သည္။ နားေထာင္ေကာင္းၿပီး ျမင့္ျမတ္ေသာ၊ လဘ္ေကာင္းေသာသေကၤတျဖစ္သည္။ ထိန္ခ်ဴန္းလူမ်ိဳးမ်ားက တုန္႔က်င္းကို ေလးစားၾကသည္။ တုန္႔က်င္းဂီတကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္။ အရပ္ထဲတြင္ရွိေသာ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တုန္႔က်င္းပါဝင္သည္။ တုန္႔က်င္းသည္ တာ့တုန္႔က်ိန္းက်င္း ျဖစ္သည္။ ၎၏နာမည္အျပည့္အစံုမွာထိုက္ရွန္႔ရိခ်င္းဝူၾကည္က်ဳံက်ိန္းဝိန္ခ်န္းတာ့တုန္႔ရွန္းက်င္းျဖစ္သည္။ ဤက်မ္းစာကို လွ်ံက်င့္ေခတ္ တရုတ္ေတာင္(daò) ဘာသာဝင္ “ရွန္႔ခ်င္း” အဖြဲ႔မွ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်က္အလက္ဂိုေဒါင္ရွိ တုန္႔က်င္းစာအုပ္၄အုပ္ႀကီးမွ တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ တုန္႔က်င္းသည္ ၎၏နက္နဲဆန္းၾကယ္ေသာ က်မ္းစာအျပင္ ေနာက္ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ က်မ္းစာႏွင့္တြဲထားေသာ ဂႏၱာဝင္ေတးဂီတမ်ားျဖစ္သည္။ တူရိယာမ်ားမွာ တရုတ္တိုင္းရင္းသားတူရိယာ စီးရွန္၊ ကြမ္ရွန္၊ မႈတ္ျခင္း၊ တီးခတ္ျခင္း၊ တို႔ျဖင့္တြဲထားသည္။ သံစဥ္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေရွးနန္းတြင္းဂီတႏွင့္ ေတာင္္(daò) ဘာသာဂီတတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားသည္။ သံစဥ္စုစုေပါင္း အပုဒ္၄၀ေက်ာ္ရွိသည္။ တင္ဆက္ေသာနည္းမွာ က်မ္းစာကို အဓိကထားၿပီး သီခ်င္းဆို တီးခတ္မႈမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္သည္။ ဘာသာေရး အခမ္းအနားအခ်ိဳ႕လည္းပါဝင္မည္။ ေလးနက္ၿပီး မဟာဆန္သည္။ ေရွးက်ၿပီး ရုိးစင္းသည္။ သမိုင္းတြင္ တုန္႔က်င္း က်ယ္ျပန္႔စြာျပန္႔ပြားခဲ့သည္။ ရွိသမွ်ရြာအားလံုးနီးပါး တုန္႔က်င္းအဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈရွိသည္။  ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရၿပီးေနာက္ ဆန္႔က်င့္ခံရဖူးသည္။ “ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး” တြင္ အဖမ္းခံဒဏ္ေပးခံရသည္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစု ၈၀ခုႏွစ္အေစာပိုင္းေရာက္မွ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈရွိလာသည္။ ယခုတြင္ထိန္ရက္၊ တုန္႔ရွန္း၊ ေကေလာ္၊ ဟိုရြင့္၊ က်ဲ႕ထို၊ ဝမ္ေရာင္း၊ လွ်ိဳၾကားက်ိဳက္စသည္ျဖစ္ တုန္႔က်င္းအသင္း ၈သင္းႏွင့္ ထိန္ခ်ဴန္းတုန္းက်င္းဂီတအဖြဲ႔တို႔ လႈပ္ရွားေနသည္။

 

          သမိုင္းတြင္ ထိန္ခ်ဴန္းသည္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ “ပိုးထည္လမ္းေၾကာင္း” ၏ အခ်က္အျခာျဖစ္သည္။ နာမည္ႀကီး “ေပၚနန္ ေရွးလမ္းေဟာင္း”သည္ ယခုစီခၽြမ္းခ်ိန္တူးမွ ယူနန္ကူမင္း၊ တာ့လီ၊ ေပါင္ရွန္းကို ျဖတ္၍ ထိန္ခ်ဴန္းအဝင္ေပါက္မွ ျမန္မာျပည္ ျမစ္ႀကီးနား၊ အိႏိၵယ ဟြာရွိၿမိဳ႕(ယခုဘထနၿမိဳ႕)၊ ပါကစ္စတန္၏ ေၾကြရိရွီေလာ(ယခု လားဝါအာတီ)ႏွင့္ အာဖဂန္နစ္စတန္၏ ပုအာ သို႔သြားၿပီး ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ ထာရွီကန္သို႔ သြားေသာစည္ကားေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၄၅ တရုတ္-အိႏိၵယလမ္းမ(ရွီတီးေဝးလမ္းမ)သည္ ဤပိုးထည္လမ္းေၾကာင္းကို ခ်ဲ႕ျပင္ၿပီး ေဖာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကားမ်ားသည္ အိႏိၵယ ကာလကတၱားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိန္ခ်ဴန္းသည္ ျမန္မာ၊ အိႏိၵယ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေသာ အေရးႀကီးတံခါးေပါက္ျဖစ္လာသည္။

 

          စီးဟန္႔ေခတ္မွစ၍ ထိန္ခ်ဴန္းသည္ ယူနန္၏ စီးပြားေရးသမားမ်ားစုစည္းရာ အေရးႀကီးစီးပြားေရး တံခါးေပါက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၈၉၀ခုႏွစ္ ခ်င္း အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ယူနန္ျမန္မာစီးပြားေရးစာခ်ဴပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ ၁၈၉၉ခုႏွစ္ အဂၤလန္က ထိန္ခ်ဴန္းတြင္ သံရုံးဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၂ခုႏွစ္ ခ်င္း အစိုးရကထိန္ခ်ဴန္းတြင္ ထိန္ရက္ကာစတန္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ခ်င္းေခတ္ေနာင္းပိုင္းႏွင့္ မင္ေကာ္အေစာပိုင္းတြင္ ထိန္ခ်ဴန္းစီးပြားေရးကုန္သြယ္ေရးသည္ စည္ကားထြန္းကားေသာ အခ်ိန္ကာလကို ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကုန္သည္မ်ား ျပည့္နက္ေနၿပီး ကုန္သြယ္မႈမွာလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေနသည္။ ထိန္ခ်ဴန္းတံခါးေပါက္ကို မွီခုိေသာႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ကုန္းတြင္းေနရာအႏွံ႔မွ ရုံးခြဲမ်ား အေျမာက္အျမားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဥပမာ ၁၉၃၀ခုႏွစ္တြင္ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ပမာဏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုး ေငြျဖဴလွ်ံေပါင္း၄သန္း-၆သန္းထိ ရွိခဲ့သည္။ သြင္းကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးအစား ၂၀၀ေက်ာ္၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ၈၀ေက်ာ္၊ တစ္ႏွစ္တာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း ျမင္းဝန္စည္ထုပ္ေပါင္း ၈ေသာင္း-၉သာင္းရွိသည္။ ထိန္ခ်ဴန္းသည္ ေဒသေပါင္းစံုမွ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအေခ်ာသတ္ႏွင့္ေပါ့ပါးေသာစက္မႈ ကုန္ထုတ္နယ္ေျမျဖစ္လာသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကုန္သြယ္ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ထိန္ခ်ဴန္းတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္း၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ဆြဲတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၃၀ခုႏွစ္တြင္“မင္ရန္ေဆးလိပ္ကုမၸဏီ”ကို တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္စက္ရံု၊ မီးျခစ္စက္ရုံ၊ သားေရစက္ရုံ၊ ပံုႏွိပ္စက္၊ လွ်ပ္စစ္စက္ရုံ၊ ဓာတ္ခဲစက္ရုံ၊ ဆပ္ျပာစက္ရုံ စသည္တုိ႔ကို ဆက္လက္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ တရုတ္သမိုင္းတြင္ ထိန္ခ်ဴန္းက ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာကုိင္လုပ္ငန္းကိုလည္း ပထမဆံုးစတင္ခဲ့သည္။ ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာကိုင္အလုပ္ရုံ၊ ေက်ာက္စိမ္းလက္မႈဆရာ၊ ေက်ာက္စိမ္းပစၥည္းအေျမာက္အျမားတို႔ေၾကာင့္ ထိန္ခ်ဴန္းသည္အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ နာမည္ႀကီး ေက်ာက္စိမ္းပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားရာျဖစ္လာသည္။ ၁၉၃၉ခုႏွစ္ ထိန္ခ်ဴန္းခရုိင္ တစ္ခုလံုး လူဦးေရ၃သိန္းရွိသည္။ “အရင္က စည္ကားေသာ ရတနာစံုလင္ေစ်း၊ အရင္းရွင္ကုန္သည္မ်ား ေငြထုပ္ပိုက္ၿပီးလာ။” ဟူေသာအဆိုကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ထုိေခတ္ထိန္ခ်ဴန္း၏ စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္ပံုကို သိႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ကုန္သြယ္မႈကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ရာ ထိန္ခ်ဴန္းလူအမ်ားအျပားက ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ကာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ကမၻာအႏွံ႔တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိန္ခ်ဴန္းကကမၻာအႏွ႔ံ အထူးသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေသာကုန္သြယ္မႈမ်ား ရွိၿပီးအဆက္မျပတ္ခ်ဲ႕ထြင္ေနေသးသည္။

          ထိန္ခ်ဴန္းသည္ ယူနန္အေနာက္ဘက္ အစြန္ေနရာတြင္ တည္ရွိသည္။ ကူမင္းႏွင့္ ၇၆၀ကီလိုမီတာကြာေဝးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေတာေတာင္ေရေျမထိဆက္ေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားႏွင့္ ၂၁၇ကီလိုမီတာ ကြာေဝးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္နယ္နိမိတ္လိုင္း ၁၄၈.၀၇၅ ကီလိုမီတာရွည္လ်ားသည္။ ခရုိင္တြင္းအေရွ႕ေနာက္ ၆၉ကီလိုမီတာက်ယ္ၿပီး ေတာင္ေျမာက္၁၃၇ကီလိုမီတာ ရွည္သည္။ ဧရိယာ ၅၈၄၈စတုရန္းကီလိုမီတာရွိၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေျမတရုတ္မူ ၁၃.၇၇၈သိန္းရွိသည္။ ခရုိင္တစ္ခုလံုး ေက်းရြာအုပ္စု၁၈စု(၂၀၀၁ခုႏွစ္မတိုင္မီ ၂၂စု)၊ ရြာသူရြာသားေကာ္မတီ(ေနထိုင္သူေကာ္မတီ)၂၂၄ဖြဲ႔ ရွိသည္။ ရြာသူရြာသားအဖြဲ႔ ၂၇၃၀ဖြဲ႔ရွိသည္။ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ကုန္ လူဦးေရ ၆.၁၆သိန္း၊ ခရုိင္တြင္း ေဟြ၊ရွမ္း၊ ဝ၊ လီဆူး၊ အခ်န္း စေသာတိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ၂၃စုရွိၿပီး လူဦးေရ၏၆%ရွိသည္။၁၉၈၄ခုႏွစ္တြင္ ထိန္ခ်ဴန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာ ခရုိင္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ျပင္ပႏွင့္ဆက္သြယ္ေသာတံခါးေပါက္အျဖစ္၊ ၂၀၀၀ခုႏွစ္တြင္ ထိန္ခ်ဴန္းဟုတ္ေခ်ာင္တံခါးေပါက္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနက ျပင္ပႏွင့္ ဆက္သြယ္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ ပထမအဆင့္ တံခါးေပါက္အျဖစ္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထိန္ခ်ဴန္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ နာမည္ႀကီး ႏိုင္ငံျခားေရာက္တရုတ္မ်ား၏ ဇာတိျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားေရာက္တရုတ္မ်ားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအို၊ ထိုင္ဝမ္ေရာက္တရုတ္ စုစုေပါင္း ၁သိန္း၂ေသာင္းရွိသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထိုင္း၊ စကၤာပူ၊ ဂ်ပန္၊ ကေနတာ၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ စသည္ျဖစ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း ၂၃ခုတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည္။

          ထိန္ခ်ဴန္းသည္ အေနာက္ေတာင္ ပိုးထည္လမ္းေၾကာင္း၏ အခ်က္အျခာေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တခ်ိန္က ယူနန္အေနာက္ဘက္၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီပြားေရး၊ စစ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိန္ခ်ဴန္းခရုိင္ကို “နယ္စြန္ပထမၿမိဳ႕” အျဖစ္ေခၚတြင္ျခင္းခံရသည္။ ေခတ္သစ္တြင္ “မာၾကားလီအေရး”၊ “ကန္းဖီတိစစ္ပြဲ”၊ “ထိန္ရက္ရွင့္ဟိုက္အေရးေတာ္ပံု”ႏွင့္ နာမည္ႀကီး ယူနန္အေနာက္ဘက္ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးစစ္ပြဲ စသည့္ႀကီးမားေသာ သမိုင္းျဖစ္ရပ္ မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈအနည္ထိုင္ျခင္းထူထပ္သည္။ဘုရင္စနစ္၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားရွိခဲ့သည္။ထိန္ခ်ဴန္းနယ္ေျမတြင္ ရွင့္ဟိုက္ေတာ္လွန္ေရးသမား လီကိန္းယြမ္၊ က်န္းဝိန္ကြမ္း၊ နာမည္ႀကီး မာ့စ္ဝါဒီ အိုက္စီးခ်ီ၊ ယူနန္ေျမေအာက္ပါတီေခါင္းေဆာင္──ရန္ခ်င္းထန္ စသည့္ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီတပ္သားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအရင္းရွင္ ဝမ္ေရွာက္ရန္၊ ဝူက်ီခ်ိန္ စေသာ နာမည္ႀကီးသူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ေရေၾကာေျမေၾကာေကာင္းေသာေၾကာင့္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားထြက္သည္ ဟုဆိုႏိုင္သည္။

 

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】