ေတာသားပန္းခ်ီဆရာက မင္းေနျပည္ေတာ္ထိေက်ာ္ၾကားႏိုင္ခဲ့

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ေတာသားပန္းခ်ီဆရာက မင္းေနျပည္ေတာ္ထိေက်ာ္ၾကားႏိုင္ခဲ့

          “ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ”ဟု တင္စားခံရေသာထိန္ခ်ဴန္းတြင္ ဤသို႔ေသာ လယ္သမားအုပ္စုတစု တက္ၾကြလႈပ္ရွားေနၾကသည္။ သူတို႔သည္ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းအႏုပညာကို အလြန္ဝါဒနာပါသည္။ အလုပ္နားခ်ိန္တြင္ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဘဝအျဖစ္ လိုက္စားၾကသည္။ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္စြာ ဇြဲရွိရွိ လိုက္စားခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔အမ်ားစုမွာ မည့္သည့္ေက်ာင္းပညာကိုမွ် မသင္ယူဖူးပါ။ တခ်ိဳ႕မွာ စာမတတ္ ယဥ္ေက်းမႈနားမလည္ပါ။ ေတာင္ယာအလုပ္ကို ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္လာၿပီး တခါမွ ေတာင္ယာအလုပ္မွ အနားမယူခဲ့ဖူးပါ။ လယ္ယာအလုပ္အားေသာအခ်ိန္သာ ပန္းခ်ီဆြဲၾကသည္။ လက္တစ္ဘက္က စုတ္တံကို ကိုင္ၿပီး က်န္တစ္ဘက္က ေပါက္ျပားကို ကုိင္ေသာ ေတာသားပန္းခ်ီဆရာဟု ဆိုႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤၾကည့္ရတာမထင္မရွားတဲ့ ေတာသားမ်ားက အေရအတြက္မ်ားၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ေတာင္သူပန္းခ်ီမ်ားကို ဖန္တီးခဲ့သည္။ ျပည္နယ္အျပင္ဘက္တြင္ ေကာင္းေသာ လႊမ္းမိုးမႈမ်ားရွိႏိုင္ခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ပန္းခ်ီကားမ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္ထိေက်ာ္ၾကားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ပထိနာမည္ႀကီးႏိုင္ခဲ့သည္။

 

          ေတာင္သူပန္းခ်ီသည္ တရုတ္ျပည္ အညာေဒသ၏ အထူးသမိုင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေျခအေနေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေရွးက်ၿပီးသက္ႏုေနေသာ ပန္းခ်ီတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ၎၏ျဖစ္ေပၚလာရင္းကို အေစာပိုင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာလူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝႏွင့္ဆိုင္ေသာ လက္မႈပစၥည္းမ်ား ဥပမာ စကၠဴပံုေဖာ္ညပ္ျခင္း၊ ေျမအရုပ္လုပ္ျခင္း၊ သားေရအရိပ္ဇာတ္၊ ျပတင္းေပါက္ပန္းေဖာ္၊ ပ်ဥ္ျပားေပၚ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္း၊ ႏွစ္သစ္ကူးပံုတို႔ ပါဝင္သည္။ ေခတ္သစ္အဓိပၸယ္ကို ေဆာင္ေသာ ေတာင္သူပန္းခ်ီမ်ားသည္၅၀ခုႏွစ္ ေနာင္းပိုင္းတြင္ ေတာင္သူမ်ား မိမိသေဘာျဖင့္ဖြဲ႔စည္းရာမွ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားက သြန္သင္လာခဲ့သည္။ စကၠဴပံုေဖာ္ညပ္ျခင္း စေသာ ညီအစ္မအႏုပညာမ်ားမွတဆင့္စကၠဴေပၚႏွင့္ န႔ံရံေပၚတြင္ ပန္းခ်ီဆြဲျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပန္းခ်ီသစ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီအမ်ိဳးအစားတစ္ခုအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာေခၚဆိုမႈအရ ေတာင္သူပန္းခ်ီသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ အႏုပညာဟန္ပန္ရွိသည္။ ၎သည္ အေရာင္ႏွင့္ တည္ေဆာက္မႈအေတြးအျမင္တို႔တြင္ အျခားပန္းခ်ီအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ကြဲျပားမႈရွိသည္။

 

          ထိန္ခ်ဴန္းေတာင္သူပန္းခ်ီသည္ ၇၀ခုႏွစ္ပိုင္းေရာက္မွ လူထုပန္းခ်ီလႈပ္ရွားမႈတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ကုန္းတြင္းပိုင္းပန္းခ်ီမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အနည္းငယ္ေနာက္က်သည္။ ထိန္ခ်ဴန္း၏ဆန္းၾကယ္လွပေသာ ေတာေတာင္မ်ား၏ ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္ ထူးျခားေသာ စာေပယဥ္ေက်းမႈ လူေနမႈဘဝ၏ တျဖည္းျဖည္းထိခုိက္မႈေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ထိန္ခ်ဴန္းသမိုင္းတြင္ စာေပယဥ္ေက်းမႈကို ေတာက္ေလွ်ာက္ အေလးထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိန္ခ်ဴန္းေတာင္သူပန္းခ်ီဆရာတြင္ ပါရမီတစ္မ်ိဳးရွိေနသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဌာနက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအစြမ္းကုန္ သြန္သင္ၿပီး သင္တန္းေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုရရွိခဲ့သည္။ အႏုပညာရွင္မ်ားၿပီး အႏုပညာလက္ရာအေရအတြက္လည္းမ်ားသည္။ ဟန္ပန္ထူးဆန္းၿပီး တႏိုင္ငံလံုးတြင္ ရွားပါးသည္။ လက္ရွိ ထိန္ခ်ဴန္းေတာင္သူပန္းခ်ီ၏ အႏုပညာအဆင့္အတန္းမွာ ကၽႊႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံ၏ နာမည္ႀကီး ရွန္႔ဟိုင္ က်င္းရွန္း၊ ရွန္စီး ဟု ခရုိင္ ေတာင္သူပန္းခ်ီ တို႔၏ အဆင့္ထက္ မနိမ့္ပါ။ ထို႔ျပင္ ၇၀%ေသာ ထိန္ခ်ဴန္းေတာင္သူပန္းခ်ီဆရာသည္ လီဆူးလူမ်ိဳး၊ ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ ဝ လူမ်ိဳး စေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိန္ခ်ဴန္းေတာင္သူပန္းခ်ီသည္  လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေတာင္သူပန္းခ်ီသာျဖစ္သည္။ တႏိုင္ငံလံုး အျခားေနရာတြင္ မရွိေတာ့ပါ။

 

          အႏုပညာႏွင့္ ဘဝကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာေၾကာင့္ ထိန္ခ်ဴန္းေတာင္သူတို႔သည္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားကို မက္ေမာေသာ ခုေခတ္တြင္ ေတာင္သူငယ္စိတ္ဓာတ္ကို ေက်ာ္လြန္ကာ ရာထူးစည္းွဇိမ္ကို မမက္ေမာပါ။ စိတ္ေအးေအးျဖင့္ အႏုပညာကိုဖန္တီးၿပီး အဆင့္ျမင့္ေသာ ဥာဏ္ပုိင္းခံစားမႈကို လိုက္စားၾကသည္။ သူတို႔သည္ ေန႔ပိုင္းတြင္ ေတာင္သူျဖစ္ၿပီး ညပိုင္းတြင္ ပန္းခ်ီဆရာျဖစ္သည္။ ေခၽြတာသံုးစြဲမွသာ ပန္းခ်ီဆြဲရန္ ေဆး၊ စုတ္တံႏွင့္ စကၠဴတို႔ကို ဝယ္ႏိုင္မည္။ မိသားစုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွလာေသာ ဖိအားအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရေသးသည္။ သို႔ေသာ္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ သူတို႔သည္ လက္ထဲမွစုတ္တံကို ပစ္မခ်လို။ မီးကဲ့သို႔ပူျပင္းေသာ စိတ္တက္ၾကြမႈျဖင့္ မိမိကို ေမြးဖြားႀကီးပင္းလာေသာ ဤေျမပူကို သူတို႔၏ ထူးျခားေသာ အလွခံစားမႈဥာဏ္ႏွင့္ ေဖာ္ျပေသာနည္းကို အသံုးျပဳ၍ ဇာတိေျမ၏ ေတာေတာင္ပံုရိပ္၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ရုိးရာဓေလ့ တို႔ကိုပံုေဖာ္သည္။ သူတို႔ပတ္လည္တြင္ ရွိေသာ ပူေႏြးေသာ အညာ လက္ေတြ႔လူေနမႈဘဝကို ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။

 

          ထိန္ခ်ဴန္း၏ ေတာင္သူပန္းခ်ီဆရာမ်ားသည္ အရပ္အႏုပညာႏွင့္ လက္ေတြ႔လူေနမႈဘဝမွ အႏုပညာဖန္တီးရန္ ဇာတ္ေၾကာင္းကို ရွာေဖြရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည္။ သူတို႔သည္ ထူးျခားေသာ အျမင္အာရုံျဖင့္ လူမ်ားအၿမဲျမင္ေနရေသာ အရာမွ ၎၏အတြင္းပိုင္းအလွကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္သည္။ ရုိးသားေသာ၊ သဘာဝက်ေသာ၊ တိုက္ရုိက္ေသာ ပန္းခ်ီစကားလံုးမ်ားျဖင့္ဟန္ပန္မ်ားျပားေသာ၊ ဇာတ္ေၾကာင္းစံုေသာ၊ ပန္းခ်ီတည္ေဆာက္ပံုျပည့္ဝေသာ အေရာင္စံုေသာ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို သက္ဝင္စြာ ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ခုေခတ္ ထိန္ခ်ဴန္းေတာင္သူတို႔ ဘဝကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ၊ သီးႏွံအထြက္ေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ အနာဂတ္ကို ခုန္မင္ျခင္း၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ အခ်စ္ကို လိုက္စားျခင္း စသည္တို႔ကို ေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ဤအႏုပညာလက္ရာမ်ားသည္ ဆြဲနည္းရင့္က်က္ၿပီး အဓိပၸာယ္နက္ရွိဴင္းသည္။ လက္ကြက္သစ္လြင္ၿပီး လူေနမႈဘဝအရိပ္မ်ား၊ ထင္ရွားေသာေခတ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ထူးျခားမႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္နက္ေနသည္။ ေခတ္သစ္ ေတာင္သူမ်ား၏ အႏုပညာဖန္တီးမႈ၏စိတ္ဓာတ္ေဖာ္ထုတ္မႈျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ ေမတၱာ၊ အလွကို လိုက္စားျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းသြင္ျပင္ တို႔ကို ထင္ဟတ္ေစသည္။ အႏုပညာတန္ဖိုးႏွင့္ သိမ္းဆည္းစုေဆာင္းေသာတန္ဖိုးျမင့္သည္။ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ဇြန္လ ဟိုဟြားရြာကို ႏိုင္ငံေတာ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနက တရုတ္အရပ္ထူးျခားမႈအႏုပညာ(ေတာင္သူပန္းခ်ီ) ၏ဇာတိ” အျဖစ္ အမည္ေပးခဲ့သည္။

 

 

 

 

 

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】