ၿငိမ့္ေညာင္းသာယာမႈတြင္ တုန္႔က်င္းဂီတကိုခံစားျခင္း

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ၿငိမ့္ေညာင္းသာယာမႈတြင္ တုန္႔က်င္းဂီတကိုခံစားျခင္း

          မင္ မင္းဆက္ ဟုန္ဝူေခတ္မွစ၍ မင္ မင္းဆက္ ဗဟိုအစိုးရက ယူနန္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ခုိင္းသည္။ ေတာင္ဘက္သို႔ ခ်ီတက္ေသာစစ္တပ္သံုးေလးသိန္းကို ယူနန္တြင္ထားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးေလးဆယ္အၾကား ကုန္းတြင္းပိုင္းမွ ေရြ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူ အမ်ားအျပားက ယူနန္သို႔ လာေရာက္ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိန္ခ်ဴန္းသည္ စစ္ဗ်ဴဟာအရ လူတိုင္းလိုအပ္ေသာ အစြန္ေရာက္အႀကီးေနရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္တပ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ျပည္သူစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ကိုင္ေသာ အဓိကေနရာျဖစ္လာသည္။လူအမ်ားအျပားေျပာင္းေရြ႕မႈသည္ ကုန္းတြင္းပိုင္းမွ ေတးဂီတမ်ားကို ထိန္ခ်ဴန္းသို႔ သယ္ေဆာင္လာမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ ဤေတးမ်ားသည္ ကုန္းတြင္းပိုင္း၏ တည္ၾကည္ၿပီး မဟာဆန္ေသာ ေရွးသံစဥ္မ်ားရွိၿပီး နယ္စပ္၏ သက္ဝင္ျမဴးၾကြေသာ ေတးသံစဥ္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ ထိန္ခ်ဴန္းေဒသေတးဂီတ ဟန္ပန္ႏွင့္ထိန္ရက္ေရွးေတးဂီတ——တုန္႔က်င္းဂီတ ျဖစ္လာသည္။

 

          တုန္႔က်င္းဂီတသည္ ထိန္ရက္ေရွးဂီတထဲမွ စီးဆင္းလာေသာအၾကာဆံုး၊ လႊမ္းမိုးမႈအရွိဆံုးဂီတ မ်ိဳးျဖစ္သည္။ က်မ္းစာမ်ားက အဓိပၸာယ္နက္ရွိဳင္းၿပီး သံစဥ္မွာ တည္ၿငိမ္သည္။ နားေထာင္လို႔ေကာင္းသည္။ ႀကီးျမတ္ျခင္း၊ လဘ္ေကာင္းျခင္းတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ တုန္႔က်င္းဂီတသည္ ဝိန္ခ်န္းတိကၽြင္း၊ ကြမ္းရိွန္႔ယိမ္၊ ခုန္ရွိန္႔ယိမ္ တို႔ကို ပူေဇာ္ပသရာတြင္ သံုးေသာဘုရားေက်ာင္းကန္ ဂီတျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမိုင္းတြင္ တုန္႔က်င္းအသင္းတြင္ ပါဝင္သူသည္ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ထိန္ခ်ဴန္းတြင္ တုန္႔က်င္းကို ေလးစားျမတ္ႏိုးၾကသည္။ အရပ္ထဲမွ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈအခမ္းအနားမ်ားတြင္ တုန္႔က်င္းကို သံုးၾကသည္။ တုန္႔က်င္းဂီတသည္ ေတာင္(daò) ဘာသာဂီတမဟုတ္ပါ။ ၎သည္ ယူနန္တြင္သာရွိေသာ ေဒသအရပ္ဂီတ တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရုိးရာပူေဇာ္မႈကို အဓိကထားေသာ အရပ္ဂီတအႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္။ဝိန္ခ်န္း တာ့တုန္႔ရွန္းက်င္း(“တုန္႔က်င္း” ဟုအတိုေကာက္ေခၚဆိုသည္။ ဤက်မ္းစာကို လွ်ံက်င့္ေခတ္ တရုတ္ေတာင္(daò) ဘာသာဝင္“ရွန္႔ခ်င္း”အဖြဲ႔မွ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်က္အလက္ဂိုေဒါင္ရွိ တုန္႔က်င္းစာအုပ္၄အုပ္ႀကီးမွ တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။)ကို သရုပ္ေဆာင္တင္ဆက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ နာမည္ရခဲ့သည္။က်မ္းစာမ်ားကို ေဟာေျပာသရုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တြဲဆိုေသာ ဂုဏ္ျပဳေတးမ်ားကို “တုန္႔က်င္းဂီတ” ဟု ေခၚေလ့ရွိသည္။

 

          တုန္႔က်င္းက ထိန္ခ်ဴန္းသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္ စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ကို မတူညီေသာ အဆိုမ်ားရွိၾကသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ တုန္႔က်င္းကို မင္ မင္းဆက္ က်ိန္႔ထို ေခတ္ ထိန္ခ်ဴန္း ရွီခ်ိန္တည္ေဆာက္မႈၿပီးစီး၍ ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားမ်ားျပဳလုပ္ရာ တာ့လီမွ တုန္႔က်င္း တစ္ဖြဲ႔ကိုဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ဤသည္မွာ ခ်ိန္ေပါင္တုန္႔က်င္း၏ အစျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ ဟိုရြင့္ တုန္႔က်င္းကို မွတ္တမ္းအရ ခ်န္လံုဘုရင္ေခတ္ တာ့လီ ေဟာ့ခ်င့္ သား က်န္ဘာ ကသင္ၾကားခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ကုတုန္းလွ်ိဳၾကားက်ိဳက္ တုန္႔က်င္းကို ကြမ္းရွိ ဘုရင္ေခတ္ ေဟာ့ခ်င့္မွဝင္ေရာက္လာျခင္းဟု ဆိုသည္။ ဝင္ေရာက္လာေသာနည္းလမ္းမ်ား မတူညီၾကေသာ္လည္းတုန္႔က်င္း၏ ေတးဂီတေခါင္းစဥ္၊ တီးဝိုင္း၊ အျပင္အဆင္ႏွင့္ တင္ဆက္ဟန္ပန္တို႔ သိပ္အကြဲျပားၾကပါ။

          ထိန္ခ်ဴန္းတုန္႔က်င္း၏ တီးခတ္ေသာ တူရိယာမ်ားမွာ တရုတ္တိုင္းရင္းသားတူရိယာ စီးရွန္၊ ကြမ္ရွန္၊ မႈတ္ျခင္း၊ တီးခတ္ျခင္း၊ တို႔ျဖင့္တြဲထားသည္။ တုန္႔က်င္းတင္ဆက္ရာ အဓိကရြတ္ဆိုေသာ က်မ္းစာမွာထိုက္ရွန္႔ရိခ်င္းဝူၾကည္က်ဳံက်ိန္းဝိန္ခ်န္းတာ့တုန္႔ရွန္းက်င္းႏွင့္ ကြမ္းရွိန္႔တိကၽြင္းၾကြယ္ရွိက်ိန္းက်င္းတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ အရပ္ထဲတြင္ ဝိန္က်င္းဝူက်င္း”ဟုေခၚသည္။ ေတးသံစဥ္ကို  ခ်န္းခၽြီႏွင့္ ေလာ့ခၽြီဟူ၍ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားသည္။ ေတးသံစဥ္မ်ား၏လာရင္းမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ထန္ေခတ္ႏွင့္ စုံ႔ေခတ္ တို႔မွကဗ်ာ၊ ယြမ္ ေခတ္မွေတးသံစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်င္း ေခတ္မွေတးမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေတာင္(daò) ဘာသာ၏ေတးသံစဥ္အခ်ိဳ႕လည္းရွိၾကသည္။ စုစုေပါင္းအပုဒ္၄၀ေက်ာ္ရွိသည္။ သရုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ပံုမွာ က်မ္းစာမ်ားကို အဓိကထားၿပီး သီဆိုတီးခတ္မႈႏွင့္တြဲထားသည္။ ဘာသာေရးအခမ္းအနားလည္းပါသည္။ တည္ၿငိမ္ေလးနက္၊ ေရွးသဘာဝက်ၿပီး မဟာဆန္သည္။ လက္ေရြးစင္ေတးသီခ်င္းမ်ားမွာတာ့ဝူေတြ႔ေစာ္နန္ႀကီးရိက်န္းဖုန္းရွန္းဟြားခ်န္းက်ဴပ္ခ်န္းတာ့ခုန္းခ်န္း က်င္းပါးကြတို႔ျဖစ္ၾကသည္။ တာ့ဝူေတြ႔သည္တုန္႔က်င္းတီးခတ္ ေတးသြားျဖစ္သည္။ ေရွးအခါက ပူေဇာ္ပသမႈမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးေသာအခမ္းအနား သို႔မဟုတ္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ႀကိဳဆိုရာတြင္ တီးခတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈေတးဂီတျဖစ္သည္။ သီခ်င္းတပုဒ္လံုး စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ၿပီး ခမ္းနားသည္။ေလွ်ာ္နန္ႀကီး၊ ႏွင့္ရိက်န္းဖုန္းရွန္းဟြားခ်န္းတို႔သည္ ရွန္လင္ဝိန္ခ်န္းတာ့တုန္႔ ပူေဇာ္ပသအခမ္းအနား ဆယ္ခုထဲတြင္ မပါမျဖစ္ေသာ ေတးသံစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေပါင္ကုန္႔ရန္ ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ သံစဥ္သာယာၿပီး ၾကားရလွ်င္ ေႏြဦးေလကို ခံစားရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ရွန္းဟြားခ်န္းကို ပူေဇာ္ပသမႈဆယ္ခုထဲတြင္ ပန္းပူေဇာ္ျခင္း ဟုေခၚၿပီး အသံျမင့္သည္။က်ဴပ္ခ်န္းကို တာ့တုန္႔က်င္းရွိန္က်ဴပ္ ဟုလည္းေခၚသည္။ က်မ္းစာတစ္ခုလံုး၏ နိဂံုးခ်ဳပ္ေတးျဖစ္သည္။ သံစဥ္တည္ၿငိမ္ေလးနက္သည္။ မဟာဆန္ၿပီးေရွးရုိးက်သည္။

 

          သမိုင္းတြင္ တုန္႔က်င္း က်ယ္ျပန္႔စြာျပန္႔ပြားခဲ့သည္။ ရွိသမွ်ရြာအားလံုးနီးပါး တုန္႔က်င္းအဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားမႈရွိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရၿပီးေနာက္ ဆန္႔က်င့္ခံရဖူးသည္။ “ယဥ္ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး” တြင္ အဖမ္းခံဒဏ္ေပးခံရသည္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ရာစု ၈၀ခုႏွစ္အေစာပိုင္းေရာက္မွပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈရွိလာသည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ထိန္ခ်ဴန္းၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားတြင္ တုန္႔က်င္းအဖြဲ႔မ်ားျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လ်င္ျမန္စြာဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္သည္။ ထိန္ခ်ဴန္းခရုိင္ အမ်ိဳးသမီး တုန္႔က်င္းဂီတအဖြဲ႔၊ ထိန္ရက္က်ိန္႔ခ်ိန္ ေပါင္ေကြ႔ရွန္းအသင္း၊ တုန္႔ရွန္းေကြ႔ရွန္းအသင္း၊ ဟိုရြင့္ေကြ႔ရွန္းအသင္း၊ က်က္ထို တုန္႔က်င္းအသင္း၊ မာက်န္႔စန္းလွ်ံ(ဝမ္ေရာင္း)တုန္႔က်င္းအသင္း၊ ကုတုန္းလွ်ိဳၾကားက်ိဳက္တုန္႔က်င္းအသင္း၊ က်ံဳးေဟာရွရြာ တုန္႔က်င္းဂီတအဖြဲ႔ႏွင့္ ထိန္ခ်ဴန္းတုန္းက်င္း ဂီတအဖြဲ႔၊ ထိန္ရက္ေရွးသံစဥ္ဂီတအဖြဲ႔ စေသာလူထုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားရွိေနၿပီ။

 

 

 

 

 

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】