လန္ဖူရြာသူရြာသားမ်ား၏ျခေသၤ့အက စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ပ

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ လန္ဖူရြာသူရြာသားမ်ား၏ျခေသၤ့အက စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ပ

           ခေသၤ့ကျခင္းဟု ဆိုလိုက္လွ်င္ လန္ဖူလူမ်ိဳးက အမ်ားစု အၾကမ္းဖ်င္းေျပာႏိုင္ၾကသည္။ဤလႈပ္ရွားမႈသည္ မန္ခ်ဴး ေခတ္ကတည္းက လန္ဖူတြင္ ထြန္းကားခဲ့သည္။ ပထမေတာ့ႏွစ္သစ္ကူးအေတာအတြင္း ေတာင္သူမ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေစေသာ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ “ျခေသၤ့” ကို လန္ဖူလူမ်ိဳးမ်ားက ေရွးကတည္းက လဘ္ေကာင္းေသာ သေကၤတအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေရာက္တိုင္း ရြာထဲျခေသ့ၤကကရန္အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔ၿပီး ရြာထဲတြင္ ေလးငါးရက္ေလာက္ဆူၾကမည္။ အိမ္တိုင္းက ခ်ိဳခ်ဥ္၊ အရက္ႏွင့္ အန္ေပါင္းေငြထုပ္ကို အဆင့္သင့္လုပ္ထားၿပီး “ျခေသၤ့စံုတြဲ”ကို အိမ္ထဲသို႔ ႀကိဳဆိုၿပီး ကခိုင္းၾကသည္။ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္ျခင္းႏွင့္ လဘ္ေကာင္းျခင္းကို လိုခ်င္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပြဲေတာ္ရက္ႀကီးေတြရွိတိုင္း ရြာထဲမွာျခေသၤ့က အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းၿပီး မိမိတို႔ရြာ၌သာ ကရာမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားရြာမ်ားႏွင့္ နယ္ျပင္ပသို႔ သြားေရာက္က ရသည္။ တခ်ိဳ႕လူဆို အေဝးမွလာၿပီး ျခေသၤ့က အဖြဲ႔ကိုလာေရာက္ဖိတ္ေခၚၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တယ္ဟုန္၊ ျမန္မာျပည္ စသည့္ေနရာမ်ားတြင္ လန္ဖူျခေသၤ့က အဖြဲ႔၏ ေျခရာမ်ားထင္က်န္ခဲ့သည္။

 

          လန္ဖူျခေသၤ့ကသည္ လိုက္ကရန္ ဇာတ္ညႊန္းမရွိပါ။ စီစဥ္သူ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ စဥ္းစားၿပီး ျခေသ့ၤက သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းေဆြးေႏြးျခင္းသာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကကြက္မ်ားမွာ ကရင္းတန္းလန္း စိတ္ကူးေပါက္ၿပီး ထည့္ကတာမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ ျခေသၤ့ကသူကို ႏွစ္ေယာက္တစ္ဖြဲ႔ ခြဲထားၿပီး တစ္ေယာက္က ျခေသ့ၤေခါင္းကို ထိန္းၿပီး က်န္တစ္ေယာက္က ျခေသၤ့အၿမီးပိုင္းကို ထိန္းသည္။ ႏွစ္ေယာက္သား အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈျဖင့္ ကကြက္ကို ၿပီးေျမာက္ေစသည္။ “ျခေသ့ၤ” ႏွစ္ေကာင္က အခ်င္းခ်င္း စေနာက္ကစားၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ ျခေသၤ့ကို စေနာက္သူႏွင့္ လိုက္ၿပီး လူးလိမ့္ ကခုန္သည္။ ရုတ္တရက္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာဟိတ္ဟန္အျပည့္ျဖင့္ကၿပီး ရုတ္တရက္ လိမၼာခ်စ္စရာေကာင္းၿပီး ရယ္ခ်င္စရာေကာင္းေအာင္လုပ္ျပ တတ္သည္။ ပရိတ္သတ္မ်ားကို အၾကည့္မလႊဲႏိုင္ေအာင္လုပ္ေနသည္။

 

          ျခေသ့ၤက တင္ဆက္ရာတြင္ “စိႀကြိ” (ေလးခြန္း)ကိုရြတ္ျခင္းသည္ ၎၏ “တြဲဖက္တီးလံုး” သကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ “စိႀကြိ” သည္ ကာရံႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေကာင္းခ်ီးစကားမ်ားျဖစ္သည္။——တကယ္တမ္း ေလးခြန္းမကပါ။ ဒါေပမဲ့ အတိုဆံုးကေတာ့ ၄ခြန္းရွိရမည္။ ——၎ကို အသံက်ယ္ေလာင္ၿပီး၊ ၾကည္လင္ျပတ္သားေသာ လူတစ္ေယာက္က စည္းခ်က္ညီညီရြတ္ဆိုသည္။ “စိႀကြိ” ကို ရြာထဲတြင္ စာေပပိုင္းအနည္းငယ္အဆင့္ျမင့္ေသာသူတို႔မွ ေရးသားသည္။ ရွင္းလင္းျပတ္သားၿပီး သာမန္နားလည္လြယ္ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ပါတီ၏ ေပၚလစီဦးတည္ခ်က္၊ ရပ္ရြာစည္းကမ္း၊ တစ္သားတည္းဖြားေပၚလစီႏွင့္ ဇာတိ႐ႈခင္း၊ အသြင္သစ္၊ အဆင္းသစ္တို႔ကို ေကာင္းခ်ီးၾသဘာေပးျခင္း စသည္တို႔ကိုေၾကျငာသည္။ ေနာက္တခ်ိဳ႕မွာ ၾသဇာသမာဓိရွိေသာ၊ ေက်ာင္းေဆာက္ပညာေရးေထာက္ပ့ံေသာ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈကို ကူညီေသာ သူမ်ားအတြက္ ေရးသည္။ သူမ်ားကို သြားေရာက္ဂုဏ္ျပဳခ်ိန္မွာ “စိႀကြိ” ဟာ သူမ်ား၏လက္ေတြ႔အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ေရးရမည္။ သတ္မွတ္ထားေသာပံုစံရွိေသာ္လည္း သတ္မွတ္ထားေသာဂုဏ္ျပဳစကားမရွိပါ။ “စိႀကြိ” ရြတ္ဆိုသူကအားလံုးကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အေျခအေနၾကည့္ၿပီးရြတ္ရသည္။

          ျခေသၤ့က ကရာတြင္ လႈပ္ရွားမႈေပါ့ပါးသြက္လက္ရမည္။ တခါတရံတြင္ ခက္ခဲေသာအကြက္မ်ားကို လုပ္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ျခေသၤ့” ကျခင္းတာဝန္မွာ ရြာတြင္းရွိ လူငယ္ေယာက်္ားေလးမ်ားေပၚသို႔ အလိုအေလွ်ာက္က်ေရာက္သြားသည္။ သက္ႀကီးအႏုပညာရွင္မ်ားက အနည္းငယ္ညႊန္ၾကားလုိက္သည္ႏွင့္ ရြာတြင္းရွိ လူငယ္ေယာက်္ားေလးမ်ား အမ်ားစုက လုပ္ႏိုင္ၾကသည္။——အမွန္မွာ သူတို႔က ဤသရုပ္ေဆာင္တင္ဆက္မႈကို “ကစား” သည္ဟုပိုၿပီးသေဘာထားၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ “အဆင့္ျမင့္ေသာ” “ကစား” နည္းရွိၿပီးလွ်င္ အလိုအေလွ်ာက္ ေယာင္ေျခာက္ဆယ္ အလုပ္ကို မလုပ္ေတာ့ပါ။

 

          ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ အခ်ိဳ႕သက္ႀကီးလန္ဖူအႏုပညာရွင္မ်ား ဆက္တိုက္ကြယ္လြန္သြားၾကၿပီ။ ရြာထဲရွိ ထူးခၽြန္ေသာ အရပ္အႏုပညာကို လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကူညီတတ္ေသာ လီေရွာက္ေဝ့က မိမိေငြေၾကးျဖင့္ ကူမင္းတြင္ ေလးငါးေထာင္တန္ေသာ ျခေသ့ၤက အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းတစ္စံုႏွင့္ သရုပ္ေဆာင္မ်ား၏ အဝတ္အစားမ်ားကို ဝယ္ယူကာ သက္ႀကီးအႏုပညာရွင္ႏွင့္ ဤလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးကို ဝါဒနာပါေသာ လူငယ္မ်ားကို ဖြဲ႔စည္းကာ လန္ဖူအေပ်ာ္တန္းအႏုပညာတင္ဆက္ေရးအဖြဲ႔ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အသက္ႀကီးဆံုးအဖြဲ႔ဝင္မွာ အသက္၇၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အငယ္ဆံုးမွာ ၁၀ႏွစ္သာရွိေသးသည္။ သူတို႔သည္ တီထြင္ႀကံစမႈကို ရဲရဲဝ့ံဝံ့ လုပ္သည္။ ျခေသၤ့ကကို အဓိကထား၍ တမ္း ဇာတ္၊ ရွန္းတိမ္း၊ ဟြားတိမ္း စသည္တို႔ႏွင့္တြဲကာ သရုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ခရုိင္၊ ေက်းရြာသို႔ အႏုပညာတင္ဆက္ရန္ ဖိတ္ေခၚမႈႏွင့္ ေက်ာင္း၊ စက္ရုံ၊ ကုမၸဏီမ်ားသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရး တင္ဆက္မႈမ်ား သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ရသည္။ ဤသည္တို႔မွာ “ေတာင္သူ” ၏ေတာင္သူျဖစ္ရုံသာမက အေကာင္းျမင္ေသာ လူ႔ဘဝျပဳမူပံုျဖင့္ ဘဝကို လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ေအာင္ကႏိုင္ခဲ့သည္။ လန္ဖူ အရပ္အႏုပညာမွာလည္း ေဝဆာေသာ ပန္းမ်ားပြင့္လန္းခဲ့သည္။

 

 

 

 

 

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】