“သားေရအရိပ္ဇာတ္”ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လူေနမႈဘဝကိုခံစားျခင္း

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ “သားေရအရိပ္ဇာတ္”ကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ လူေနမႈဘဝကိုခံစ...

          သားေရအရိပ္ဇာတ္၏ အရပ္အမည္မွာ မီးခြက္အရိပ္ ဟုေခၚသည္။ သားေရလူဇာတ္”ဟုလည္းေခၚသည္။ ထိန္ခ်ဴန္းအရပ္တြင္ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး သမိုင္းၾကာရွည္ေသာ အႏုပညာတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သားေရ အႏုပညာရွင္မ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ ထိန္ခ်ဴန္းသားေရအရိပ္ဇာတ္သည္ မင္ မင္းဆက္ ဟုန္ဝူ ေခတ္တြင္ က်န္းနန္၊ ဟူကြမ္၊ စီခၽြမ္း ေဒသတို႔မွ ျပန္႔ပြားလာၿပီး ႏွစ္ေပါင္း၆ရာ ၇ရာသမိုင္းရွိခဲ့ၿပီ။ လက္ရွိသိရေသာ စာျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ သမိုင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိသည္။ ယေန႔ထိတိုင္ မၾကာခဏ တင္ဆက္ျပသရသည္။ ဆင္းသက္လာေသာေဒသ၏ သမိုင္းယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈအျမင္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကြဲျပားေသာေၾကာင့္ ထိန္ခ်ဴန္းသားေရဇာတ္သည္ အေနာက္ေလယူေလသိမ္း”ႏွင့္ အေရွ႕ေလယူေလသိမ္း” ဟူ၍ အႏုပညာဟန္ပန္ကြဲျပားေသာ အုပ္စုႏွစ္စု ျဖစ္လာသည္။ အေနာက္ေလယူေလသိမ္း”၏ ေခါက္က်ီ(တင္ဆက္ရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ သားေရဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ဇာတ္ဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ထိုေဒသတြင္ ေခါက္က်ီ ဟုေခၚသည္) ေသးသြယ္လွပသည္။ တီးလံုးျမဴးၾကြၿပီး သီဆိုမႈအသံျမင့္သည္။ က်ယ္သည္။ အေရွ႕ေလယူေလသိမ္း”၏ ေခါက္က်ီသည္ ျမင့္မားခမ္းနား၍ တီးလုံုးၿငိမ့္ေညာင္းၿပီး သီဆိုမႈမွာႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔သည္။

 

          သားေရအရိပ္ဇာတ္သည္ ၎၏ထူးျခားေသာအလွခံစားမႈတန္ဖိုးႏွင့္ နက္နဲေသာရုိးရာအဓိပၸာယ္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ခရုိင္၏ အရပ္အႏုပညာမ်ားၾကားတြင္ ႀကိဳးၾကာက ၾကက္မ်ားအၾကားတြင္ ရပ္ေနတကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္။ ၿမိဳ႕နယ္လူထု၏ ျမတ္ႏိုးမႈႏွင့္ ႀကိဳဆိုမႈကို ခံရသည့္အျပင္ အနီးတဝုိက္ရွိ လွ်ံေဟ၊ ရင္က်န္း၊ ေရႊလီႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း တရုတ္လူမ်ိဳး အမ်ားစု စုေဝးရာ နယ္မ်ားသို႔ မၾကာခဏ သြားေရာက္တင္ဆက္ရသည္။ က်ယ္ျပန္႔ နက္နဲၿပီး ေရရွည္ေသာ လူအဖြဲ႔အစည္းလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။

 

          ထိန္ခ်ဴန္းသားေရဇာတ္၏ သီဆိုမႈေလယူေလသိမ္းတြင္ ေယာက်္ားေလယူေလသိမ္း၊ မိန္းမေလယူေလသိမ္း၊ ျမင္းစီး ေလယူေလသိမ္း၊ တိမ္ေခၚ ေလယူေလသိမ္း၊ ေသာကပူေဆြး ေလယူေလသိမ္း စသည့္တို႔ရွိသည္။ ဇာတ္လမ္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ဒ႑ာရီပံုျပင္၊သမိုင္းေၾကာင္းဇာတ္လမ္းႏွင့္ အရပ္ပံုပင္မ်ားကို ယူၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆန္းကိုဇာတ္၊လ်က္ကိုဇာတ္၊ ဖုန္းရွိန္ဇာတ္၊ ေရႊဟူးဇာတ္၊ စီးရုိ ဇာတ္၊ ေလွ်ာထန္၊ ေလွ်ာရက္၊ ရွဲၾကားက်န္႔၊ ရန္ၾကားက်န္႔ စေသာဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားသည္။ စစ္တမ္းအရ ဇာတ္လမ္းေပါင္း၃၊၄ရာ ခန္႔ရွိသည္။ ဆိုလိုရင္းဇာတ္ေၾကာင္း စံုလင္မ်ားျပားၿပီး ဇာတ္လမ္းမွာလည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္။ လူကို စိတ္ထိခိုက္ေစသည္။ ဇာတ္ေကာင္၏ ပံုရိပ္စရုိက္ထင္ရွားၿပီ တင္ဆက္ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။ သီဆိုမႈေလယူေလသိမ္း ျပည့္တင္းလွပသည္။ အျပန္အလွန္ေျပာဆိုေသာ စကားမွာလည္း ဟာသေျမာက္ၿပီး လူကို အျမင့္စား အႏုပညာခံစားမႈကိုေပးႏိုင္သည္။

          ယူနန္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတစ္ခုလံုး ယေန႔ထိတိုင္ေအာင္ အဆက္မျပတ္ တင္ဆက္ျပသခြင့္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ အရပ္သားေရအရိပ္ဇာတ္သည္ ထိန္ခ်ဴန္းသားေရအရိပ္ဇာတ္ကို ထိုေဒသ ပါတီအႀကီးအကဲအစိုးရ၊ ယဥ္ေက်းမႈဌာနအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပညာရွင္မ်ား၏အေလးထားမႈကို ခံရၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ မီဒီယာမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔စြာ သတိျပဳျခင္းကို ခံရသည္။ ယူနန္ပထမဆံုးအႀကိမ္ တိုင္းရင္းသားအရပ္အႏုပညာရွင္မ်ား စစ္တမ္းအရ အႏုပညာရွင္ လွ်ိဳယံုက်ိဳး သည္ အေကာင္းဆံုးဟုေျပာႏိုင္ေသာ” သားေရအရိပ္ ထုတ္လုပ္ သရုပ္ေဆာင္မႈျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွ ယူနန္ျပည္နယ္ အဆင့္ျမင့္ တိုင္းရင္းသား အရပ္အႏုပညာရွင္” ဘြဲ႔ကို ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။ ၎ထုတ္လုပ္ေသာ သားေရအရိပ္ဇာတ္၏ ေခါက္က်ီ သည္ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ျခင္းႏွစ္၅၀ျပည့္ ယူနန္တိုင္းရင္းသား အရပ္အႏုပညာရွင္ အလွပစၥည္းျပပြဲ”သို႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ဗဟုိရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန(CCTV) အေရွ႕တိုင္းအခ်ိန္ေနရာအစီအစဥ္က ၎ကိုအင္တာဗ်ဴးခဲ့သည္။ အႏုပညာရွင္ လွ်ိဳတင့္စန္းကလည္း ယူနန္ျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသား အရပ္အႏုပညာရွင္” ဘြဲ႔ကို ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ထိန္ခ်ဴန္းကုတုန္းေက်းရြာကို ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွတရုတ္ျပည္ အရပ္အႏုပညာ(သားေရအရိပ္ဇာတ္)၏ ဇာတိ” ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ ကုတုန္း လွ်ိဳၾကားက်ိဳက္ သားေရအရိပ္ဇာတ္အသင္းက အေနာက္ေတာင္ဘက္ တစ္ခုတည္းေသာ သားေရအရိပ္ဇာတ္ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ကြမ္ခ်ိဳးသို႔ ေရႊျခေသၤ့ဆု” ဒုတိယအႀကိမ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ရုပ္ေသးသားေရအရိပ္ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ သရုပ္ေဆာင္တင္ဆက္မႈ(လံုးေပါင္း) ေၾကးတံဆိပ္၊ လွ်ိဳယံုက်ိဳးႏွင့္ လွ်ိဳတင့္စန္းတို႔က ဒီဆိုင္းဖန္တီးမႈဆုမ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။

 

 

 

 

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】