ဗဟိုရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန(CCTV)သတင္းခ်န္နယ္က ထိန္ခ်ဴန္းမီးေတာင္ပင္ လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံုသို႔

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔ ဗဟိုရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန(CCTV)သတင္းခ်န္နယ္က ၁၁ရက္ေန႔ လက္ေတြ႔လာေရာက္ ေလ့လာမႈအေျခအေနကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။ မနက္ ၉း၀၀၊ ၁၀း၀၀၊ ေန႔လယ္ ၁၂း၀၀၊ မြန္းလြဲ ၃း၀၀တို႔တြင္ ထိန္ခ်ဴန္းမီးေတာင္ပင္လယ္ပူ ႐ႈခင္းဇံု၏ ေရခ်ိဳးဂူ၊ ေရဆူအိုးႀကီး၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေရတြင္း ေနရာ၃ ေနရာမွ ခရီးသြားလည္ပတ္ေနပံုကို  တိုက္ရုိက္ထုတ္လြင့္ခဲ့သည္။ ဤတိုက္ရိုက္ထုတ္လြင့္ျခင္းသည္ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု၏ ႐ႈခင္း၊ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အတြင္း ခရီးသြားလည္ပတ္ျခင္း၏ စည္းကမ္းရွိမႈႏွင့္ ႐ႈခင္းဇံုအတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈ အလုပ္အေျခအေနအားလံုးကို အျပည့္အစံု တိုက္ရုိက္တင္ဆက္ခဲ့သည္။ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု၏ ေရပူစမ္းျဖင့္က်န္းမာေရးဂရုျပဳျခင္း၊ ေရပူစမ္းSPA၊ စားေရး၊ ေနထိုင္ေရး၊ သြားလာေရး၊ လည္ပတ္ေရး၊ အဝယ္၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈ စသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားလံုးမိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။

 

           ဤအႀကိမ္သည္ ဗဟိုရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန(CCTV)က မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု၏ ဝန္ေဆာင္မႈပတ္ဝန္းက်င္၊ ေျမပူအရင္းအျမစ္ႏွင့္ သဘာဝ႐ႈခင္းအလွမ်ားကို မထမအႀကိမ္တိုက္ရုိက္ထုတ္လြင့္ေသာနည္းျဖင့္ တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ထိန္ခ်ဴန္း မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ ႐ႈခင္းဇံု၏ ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ 5Aအဆင့္ ခရီးသြား႐ႈခင္းဇံုကိုတည္ေထာင္ေရးတို႔အတြက္ အေရးပါလွသည္။