ပင္လယ္ပူကိုေမတၱာတြယ္ၿပီး ဝန္ထမ္းရင္တြင္းေႏြးေထြးေစသည္

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္ခင္တစ္ရက္၊ ထိန္ခ်ဴန္းမီးေတာင္ပင္လယ္ပူကုမၸဏီ အႀကီးအကဲမ်ားက သက္ဆိုင္ရာဌာန တာဝန္ခံတို႔ႏွင့္တကြ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဌာနသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေရွ႕တန္းေနရာတြင္ တာဝန္မျပတ္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလာေရာက္ ၾကည့္႐ႈၿပီး၊ ကုမၸဏီကိုယ္စား ဝန္ထမ္းအားလံုး၏ ပင္ပန္းစြာေပးဆပ္မႈကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ပြဲေတာ္ရက္အတြက္ ႏုတ္ခြန္းဆက္သၿပီး ႏွစ္သစ္ဆုမြန္မ်ား ေတာင္းေပးခဲ့ၾကသည္။

 

          ထိုသို႔လာေရာက္ေမးျမန္းရာတြင္ ကုမၸဏီအႀကီးအကဲမ်ားက ေႏြးေထြးေဖာ္ေရြစြာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရင္တြင္းစကားမ်ား အျပန္အလွန္ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ပြဲေတာ္ရက္အတြင္း အလုပ္ စီစဥ္လုပ္ကိုင္ေသာ အေျခအေနကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ရင္ဆိုင္ရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ ေပးဆပ္ေသာစိတ္ဓာတ္ကို အျပည့္အဝ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အခက္အခဲအားျဖတ္ေက်ာ္ကာ ေရွ႕တန္းအလုပ္ကို ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ေရႊရုံးပိတ္ရက္အတြင္း ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို အာမခံႏိုင္ရန္ အားေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္အတြင္း ႐ႈခင္း ဇံု၏ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို ေခ်ာ့ေမြ႕စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ လံုၿခံဳေရးအပိုင္းကိုလည္း ေကာင္းေအာင္ လုပ္ေစသည္။

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】