စားဝတ္ေနေရးအဆင္မေျပေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

          ေအးစိမ့္ေနေသာ ေလမ်ားက ဂရုျပဳမႈ ေျခလမ္းကို တားစီး၍မရ။ ေဆာင္းတြင္းနက္နက္၏ အေအးဓာတ္သည္ ေႏြးေထြးေသာ ႏွလံုးသားကို မေအးခဲေစႏိုင္။ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ေန႔ ထိန္ခ်ဴန္း မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ ကုမၸဏီ အလုပ္သမားေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေမးျမန္းဂရုအဖြဲ႔ဖြဲ႔၍ ေဆာင္းနက္၏ အေအးဓာတ္ကို ရင္ဆိုင္ၿပီး ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မတိုင္မီကုမၸဏီ၏ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္အိမ္တက္တစ္အိမ္ဆင္း လာေရာက္ေမးျမန္းသည္။ စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ၏ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေသာ ဝန္ထမ္းမိသားစု၈စု၏ မိသားစုဝင္မ်ားကို လာေရာက္ေမးျမန္းၿပီး ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပြဲေတာ္ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

          ဤေမးျမန္းျခင္း အစီအစဥ္ကို ကုမၸဏီအႀကီးအကဲမ်ားက လြန္စြာအေလးထားၿပီး အားေပးခဲ့သည္။ ေမးျမန္းဂရုျပဳအဖြဲ႔သည္ အလုပ္သမားေကာ္မတီ ဥကၠဌ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေသာ မိသားစု၈စုကို အေၾကာင္းအားလံုးစံုစမ္းၿပီး ကုမၸဏီ၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ သြားေရာက္ေမးျမန္းျခင္း အစီအစဥ္ကို ဆြဲသည္။ အေသးစိတ္ဖြဲ႔စည္း စီစဥ္ကာ ေမးျမန္းျခင္း အစီအစဥ္၏ အေျခအေနကို တက္ၾကြေကာင္းမြန္ေစသည္။ ေမးျမန္းစဥ္အေတာအတြင္း အဖြဲ႔က မိသားစုတစ္စုသို႔ ေရာက္တိုင္း ဝန္ထမ္းမိသားစုဝင္ႏွင့္ ေႏြးေထြးစြာရင္တြင္းစကားကို ဖလွယ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနကို ေမးျမန္းၿပီး ၎တို႔လိုအပ္ေသာ အကူအညီကို စိတ္ရွည္စြာ သေဘာေပါက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ကုမၸဏီကိုယ္စား ၎တို႔အား ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ဆုမြန္ေကာင္းကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

 

          ထိန္ခ်ဴန္း မီးေတာင္ပင္လယ္ပူကုမၸဏီသည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္လုပ္” ဟူေသာအဓိက တန္ဖိုးထားေသာအျမင္ကို ၾကာရွည္စြာ လက္ကိုင္လာသည္။ အေျခခံဝန္ထမ္းကို စိတ္ထဲ အၿမဲထားၿပီး၊ လူသည္ အေရးႀကီးဆံုး၊ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ ပထမဆံုး ဟူေသာအျမင္ျဖင့္ စီးပြားေရးခက္ခဲေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေမတၱာထား၍၊ တာဝန္သိစိတ္ရွိၿပီး၊ တက္ၾကြေလးနက္စြာ တတ္ႏိုင္သမွ် လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ေကာင္းေသာအလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ လက္ေတြ႔က်ေသာ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ အခက္အခဲ ေျဖရွင္းေပးသည္။ စီးပြားေရးခက္ခဲေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂရုျပဳေမးျမန္းျခင္း အလုပ္အား အစြမ္းကုန္လုပ္ကိုင္သည္။

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】