ထိန္ခ်ဴ

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ န္းမီးေတာင္ပင္လယ္ပူကုမၸဏီ ကားလမ္းေၾကာညိႇႏိႈင္းအစည...

          မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု၏ ႏွစ္သစ္ကူး ေရႊရုံးပိတ္ရက္အတြင္း လုိင္းကားမ်ား အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ ေသခ်ာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္၊ ႐ႈခင္းဇံုသို႔သြားေသာ ဧည့္သည္မ်ား ေဘးကင္းေစရန္ႏွင့္ ကားလမ္းေၾကာကို စနစ္တက် ေျဖေလွ်ာ့ရန္အတြက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ထိန္ခ်ဴန္း မီးေတာင္ပင္လယ္ပူကုမၸဏီ၊ ထိန္ခ်ဴန္းခရုိင္ၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ ယာဥ္ထိန္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ခ်င္းေရႊ ရဲစခန္းတို႔ ႏွစ္သစ္ကူး ေရႊရုံးပိတ္ရက္အတြင္းအတြက္ လုပ္ငန္းညိႏႈိင္းမႈအစည္းအေဝးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု၏ ေရႊရုံးပိတ္ရက္အတြင္း ဧည့္သည္မ်ား ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေအာင္ အာမခံခ်က္မ်ားရွိေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 

          ေရွးဦးစြာ ႏွစ္သစ္ကူး ေရႊရုံးပိတ္ရက္အတြင္း ႐ႈခင္းဇံု၏ ဧည့္သည္အေရအတြက္၊ ႐ႈခင္းဇံုအတြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပပတ္လည္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ လည္ပတ္အင္အားအေျခအေန၊ ဌာနအသီးသီးမွ အေရးေပၚေျဖရွင္းမႈအစီအစဥ္ စသည္ျဖစ္ အဘက္ဘက္မွ ေဆြးေႏြးေဝခြဲခဲ့ၾကသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို တင္ျပခဲ့သည္။ လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ အစည္းအေဝးမွ ကုမၸဏီကို သင့္ေလွ်ာ္စြာစီစဥ္ၿပီး ကားမ်ားကို သိပၸံနည္းက်စီမံခန္႔ခြဲကာ ဘတ္စ္ကားႀကီးကို အျပည့္အဝအသံုးျပဳရန္၊ ဧည့္သည္မ်ားကို ႐ႈခင္းဇံုသို႔ ေဘးကင္းစြာ၊ လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိေအာင္ တဆင့္ေျပာင္းပို႔ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယာဥ္ထိန္းရဲက ႐ႈခင္းဇံုျပင္ပ ပတ္လည္လမ္းေပၚရွိ ယာဥ္မ်ားကို ပိုမိုအားစိုက္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လမ္းရွင္းေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရမည္။ ႐ႈခင္းဇံု၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ား ေဘးကင္းၿပီး၊ စနစ္တက်ရွိျခင္းကို အာမခံရမည္။ ကုမၸဏီဌာနမ်ားက ဧည့္သည္မ်ားပို႔ေဆာင္ေရးကိစၥကို အေသးစိတ္ဖြဲ႔စည္းလုပ္ကိုင္ရမည္။ ကားပိတ္တတ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ညႊန္ၾကားထိန္းသိမ္းသူ ရွိရမည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယာဥ္ထိန္းရဲႏွင့္ ရဲစခန္းမွ ရဲမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ညိႏႈိင္းရမည္။ ဌာနတိုင္းက အေရးေပၚကိစၥ ေျဖရွင္းရန္ အစီအစဥ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ထားၿပီး ျပင္ဆင္လိုသည္မ်ားကို ျပင္ဆင္ထားရမည္။ အစည္းအေဝးေနာက္ဆံုးတြင္ ဌာနမ်ားက ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ပို႔ေဆာင္ေရးအာမခံခ်က္ရွိမႈကို အေလးထားရမည္။ အလုပ္ကို လက္ေတြ႔အေသးစိတ္ျဖစ္ေအာင္၊ တာဝန္ကို ရည္မွန္းခ်က္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး အစည္းအေဝးမွ ေတာင္းဆိုထားေသာ အလုပ္မ်ားကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရမည္။ ႏွစ္သစ္ကူး ေရႊရုံးပိတ္ရက္အတြင္း ႐ႈခင္းဇံု၏ လမ္းေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ေဘးကင္းၿပီး စနစ္တက်ရွိရန္ အာမခံရမည္။ ဟုေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】