ထိန္ခ်ဴန္းမီးေတာင္ပင္လယ္ပူကုမၸဏီက စံႏႈန္း၃ခုကို စံႏႈန္း၁ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းယူ ကာ အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ထိန္ခ်ဴန္းမီးေတာင္ပင္လယ္ပူကုမၸဏီက စံႏႈန္း၃ခုကို စံ...

          ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ရက္ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ရက္ အထိ ထိန္ခ်ဴန္း မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ ကုမၸဏီက စံႏႈန္း၃ခုကို စံႏႈန္း၁ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းယူကာ အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည္

 

          ဤအတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးမႈသည္ ကုမၸဏီအရည္အေသြး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈရလဒ္တို႔ကို အဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ စီမံကိန္းကို စီမံခန္႔ေသာအဆင့္ ႏွင့္ ကုမၸဏီ၏ သစၥာသမာဓိကို အဆင့္ျမင့္တင္လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001 စံႏႈန္းအရ ကုမၸဏီသည္ စီမံခန္႔ခြဲေရးမွတ္တမ္းလုပ္ထံုးစာရြက္စာတမ္းတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္း၏ အရည္အေသြး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ အလုပ္ခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ စံႏႈန္းမ်ားစီမံကိန္းစီမံခန္႔ခြဲေရးစည္းမွ်င္း ၁၈ခု တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ စည္းမွ်င္း၊ စံႏႈန္း၊ စည္းမွ်င္းစနစ္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲနည္းမ်ား စေသာ ျပဌာန္းၿပီး စည္းမွ်င္းမ်ားအား စံႏႈန္း၃ခုကို ၁ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းယူသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာ လူတို႔ႏွင့္ စကားေျပာျခင္း၊ ေမးျမန္းျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ရွာေဖြဖတ္ရႈျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ကုမၸဏီ ေဆာက္လုပ္ဆဲစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ အရံဌာနမ်ားကို အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 

          စံႏႈန္း၃ခုကို စံႏႈန္း၁ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းယူၿပီး အတြင္းပိုင္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ကုမၸဏီအရည္အေသြး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ လည္ပတ္ေသာ ထိေရာက္မႈႏွင့္ သင့္ေလွ်ာ္မႈကို စိစစ္ႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီအရည္အေသြး၊ ပတ္ဝန္းက်င္၊ လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈရလဒ္တို႔ကို အဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ဝန္ေဆာင္မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးအဆင့္ကို ျမင့္တင္ႏိုင္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဖြဲ႔အစည္းအား စံႏႈန္း၃ခုကို စံႏႈန္း၁ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းယူၿပီး အျပင္ပိုင္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခုိင္မာေသာ အုတ္ျမစ္ ခ်ထားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】