ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း ဒုဥကၠဌတိန္႔ရွီဖ်င္က ထိန္ခ်ဴန္းအေျခစိုက္ ကုမၸဏီသံုးခုအား ႏွစ္သစ္ မဂၤလာတြင္ ႏုတ္ဆက္ေမးျမန္းျခင္း

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း ဒုဥကၠဌတိန္႔ရွီဖ်င္က ထိန္ခ်ဴန္းအေျ...

          ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ရက္၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း ဒုဥကၠဌတိန္႔ရွီဖ်င္က အဖြဲ႔အစည္း၏ အလုပ္သမားေကာ္မတီ၊ ရင္းႏွီးၿမဳပ္ႏွံ စီမံခန္႔ခြဲမႈဌနမွ အႀကီးအကဲမ်ားကို ဦးေဆာင္ကာ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း ပါတီေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္ အႀကီးအကဲမ်ားကိုယ္စား ထိန္ခ်ဴန္းအေျခစိုက္ ကုမၸဏီသံုးခုသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ပြဲေတာ္မတိုင္ခင္ ေမးျမန္းႏုတ္ခြန္းဆက္ခဲ့ပါသည္။

 

          ေမးျမန္းႏုတ္ခြန္းဆက္ပြဲတြင္ ဒုဥကၠဌတိန္႔ရွီဖ်င္က ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအကဲမ်ားက ထိန္ခ်ဴန္းအေျခစိုက္ ကုမၸဏီသံုးခုကို ေမးျမန္းႏုတ္ဆက္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုမၸဏီသံုးခုမွ ဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ႏွစ္တာအတြင္း၏ ပင္ပန္းမႈကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း သတင္းပါးလိုက္သည္။ ဒုဥကၠဌတိန္႔ရွီဖ်င္က ထိန္ခ်ဴန္းအေျခစိုက္ ကုမၸဏီသံုးခု၏ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳသည့္အျပင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ အတြက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳခဲ့သည္။ ထိန္ခ်ဴန္း အေျခစိုက္ ကုမၸဏီသံုးခုသည္ လာမယ့္ႏွစ္တြင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈတို႔ကို မွန္ကန္စြာ ရင္ဆိုင္ၿပီး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အဆက္မျပတ္ ဆန္းသစ္တီထြင္ရန္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးတာဝန္ကို ေသခ်ာအေျခခ်လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ေလဆိပ္၊ ႐ႈခင္းဇံု၊ ဟိုတယ္တို႔ကို ၿပိဳင္တူဖြံ႔ၿဖိဳးေစရန္၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း၏ တိုးတက္မႈအတြက္ ပိုမိုဆန္းသစ္ေသာ၊ပိုမိုႀကီးမားေသာ ရလဒ္မ်ားကို ရႏိုင္ရန္ စသည့္တို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

          ေနာက္ဆံုးတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကုမၸဏီမွ မန္ေနဂ်ာ ရန္စူးဖုန္းက ကုမၸဏီသံုးခုကိုယ္စားအႀကီးအကဲမ်ား၏ ဂရုျပဳေမးျမန္းျခင္းကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္လာမယ့္ႏွစ္တြင္ ကုမၸဏီသံုးခုသည္ အေတြးအေခၚအျမင္မ်ားကို အဖြဲ႔အစည္း၏အျမင္ႏွင့္တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရမည္။ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ရမည္။ဝန္ထမ္းအားလံုး၏ မာကတ္တင္း အျမင္ကိုတည္ေထာင္ရမည္။ ေဒသခံအစိုးရ၏ အင္အားျဖင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္း၏ ဂရုျပဳေအာက္တြင္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္၏ လုပ္ငန္းအဘက္ဘက္ကို ေနာက္တစ္ဆင့္ တိုးတက္ႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားမည္။ စသည္တို႔ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

 

 

အမွတ္အသား အုပ္ေဆာင္းပါးမရွိအမွတ္အသား

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】