႐ႈခင္းဇံုစည္းစနစ္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ႐ႈခင္းဇံုပံုရိပ္ကို ျမင့္တင္ျခင္း

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ႐ႈခင္းဇံုစည္းစနစ္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ႐ႈခင္းဇံုပံုရိပ္က...

          ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ရက္ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု ဧည့္သည္စင္တာ စီမံကိန္းကို ေခ်ာေမြ႔စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ၿပီး မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ 5Aရႈခင္းဇံုတည္ေထာင္ေရးေျခလွမ္းကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစရန္ ထိန္ခ်ဴန္း မီးေတာင္ပင္လယ္ပူကုမၸဏီက အဘက္ဘက္မွ ညိႏႈိင္းၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု ကားပါကင္မွ ယာယီေရာင္းဝယ္ေနေသာဆိုင္ခန္းေပါင္း ၂၆ဆိုင္ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၿပီး ယာယီေရာင္းဝယ္ဆိုင္ခန္းမ်ား ေရြ႕ေျပာင္းျခင္းကိစၥကို ၿပီးစီးခဲ့သည္။

 

          ကုမၸဏီသည္ ႐ႈခင္းဇံုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈျဖင့္ ေဒသစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဆြဲတင္ျခင္း” ဟူေသာ ဝါဒကိုေတာက္ေလွ်ာက္ လက္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ ပင္လယ္ပူရႈခင္းဇံု ကားပါကင္တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ယာယီေရာင္းဝယ္ဆိုင္ခန္း၂၆ခုကို ပတ္လည္ရွိရြာသားမ်ားအား လုပ္ကိုင္ေစျခင္းျဖင့္ပတ္လည္ရွိရြာမ်ား၏ တိုးတက္ႀကီးပြားမႈကို ဆြဲတင္ရာေရာက္သည္။ အခုတေလာတြင္ဆိုင္ခန္းလုပ္ကိုင္ေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ မိမိသေဘာျဖင့္ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ အမႈိက္မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ဆိုင္ခန္း၏ နဂိုပံုစံႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရးေနရာ၏ သန္႔ရွင္းမႈကို ျပင္းထန္စြာ ဖ်က္စီးေနသည္။ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား သြားရန္လမ္းေၾကာင္းကို ထိခုိက္သည့္အျပင္ ႐ႈခင္းဇံု၏ လုပ္ငန္းစည္းစနစ္ႏွင့္ နာမည္ေကာင္းသတင္းေမႊးကို ထိခုိက္ေစသည္။

 

          ႐ႈခင္းဇံု၏ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ျခင္း စည္းစနစ္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ႐ႈခင္းဇံု၏ ပံုရိပ္ကို ျမင့္တင္ရန္ကုမၸဏီက ႐ႈခင္းဇံုရွိ အေရာင္းဆိုင္မ်ားကို တေျပးညီ စီစဥ္ၿပီး ဧည့္သည္မ်ားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာအသစ္ေဘးတြင္ ဧရိယာ၅၁၃ စတုရန္းမီတာရွိေသာ စုစည္းအေရာင္းဆိုင္ေနရာကို အသစ္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ယာယီအေရာင္းဆိုင္မ်ားႏွင့္ ညိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ အားလံုးေျပာင္းေရြ႕ရန္ သေဘာတူညီၾကၿပီး ကုမၸဏီႏွင့္ ေျပာင္းေရြ႕သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အသစ္တည္ေဆာက္ေနေသာ ဆိုင္ခန္းမ်ားသည္ ၿပီးခါနီးေနၿပီ။ ဆိုင္ခန္းမ်ားေျပာင္းေရြ႕ၿပီးလွ်င္ ႐ႈခင္းဇံု၏ တံခါးေပါက္ပံုရိပ္ႏွင့္ အလွခံစားမႈအဆင့္ကို ထိေရာက္စြာျမင့္တင္ႏိုင္မည္။

 

 

 

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】