႐ႈခင္းဇံုအတြင္းစံုစမ္းရန္။

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ႐ႈခင္းဇံုအတြင္းစံုစမ္းရန္။

႐ႈခင္းဇံုအတြင္းစံုစမ္းရန္။ ႐ႈခင္းဇံုကားပါကင္၊ ႐ႈခင္းဇံု လက္မွတ္ေရာင္းခန္းမ၊ ႐ႈခင္းဇံု၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ေနရာမ်ား။

 

စုံစမ္းရန္ အေၾကာင္း

 

အဓိကအေၾကာင္း။ တည္းခို၊ အစားအစာ၊ စမ္းေရပူစိမ္ျခင္း၊ ခရီးသြားလည္ပတ္

 

တြဲဖက္အေၾကာင္း။ ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ကားလက္မွတ္၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္၊ မိုးေလဝသ သတင္း

 

 

 

 

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】