၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးတည္ခ်က္

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္

၁။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဦးတည္ခ်က္

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးကိုဖန္တီးျခင္း၊ ထာဝရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ျခင္း

 

 

၂။ ကုမၸဏီ၏ တာဝန

မီးေတာင္ေရပူစမ္း ယဥ္ေက်းမႈကို ျပန္႔ပြားေစရန္၊ က်န္းမာေရး ဂ႐ုျပဳေသာ အေတြးအေခၚမ်ား ႏုိးၾကားလာေစရန္။

 

 

၃။ ကုမၸဏီ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က

ေရပူစမ္းႏွင့္ ဘူမိေဗဒ စေသာ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ၎တို႔၏အားသာခ်က္၊ ထူးျခားခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ေရး။ အပန္းေျဖ က်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳျခင္း၊ ခရီးသြားလည္ပတ္ျခင္းကို လက္ေတြ႔ခံစားမႈ က႑တြင္ ဦးေဆာင္သူ ျဖစ္ေရး။

 

 

၄။ ဗ်ဴဟာ ဦးတည္ခ်က္

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ အရင္းအျမစ္၏ ထူးျခားခ်က္ကိုျမင့္တင္ရန္၊ ပင္လယ္ပူကို ႏုိင္ငံတကာ တြင္ေက်ာ္ၾကားလာၿပီး ျပည္တြင္း၏ ပထမတန္းစား အပန္းေျဖခရီးသြားလည္ပတ္ရာ ေနရာေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္။ ၎၏ အဓိပၸာယ္မွာျပည္တြင္း၏ ပထမတန္းစားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကိရိယာမ်ား၊ ျပည္တြင္း၏ ပထမတန္းစားေသာဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၏ ပထမတန္းစားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အရည္အေသြး၊ ျပည္တြင္း၏ ပထမတန္းစားေသာ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔၊ ျပည္တြင္း၏ ပထမတန္းစားေသာတံဆိပ္လႊမ္းမိုးမႈ တို႔ျဖစ္သည္။

 

 

၅။ အဓိက တန္ဖိုးထားေသာ အျမင္မ်ား

 

ဧည့္သည္၊ ဝန္ထမ္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လူေနမႈဘဝကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းကို မိမိ၏တာဝန္အျဖစ္ သေဘာထားၿပီး  အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေအာင္လုပ္”။

 

 

၆။ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေသာ အျမင္ဝါဒ

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေစျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ရပ္တည္ျခင္း၊ တီထြင္ႀကံစမႈျဖင့္ တိုးတက္ေစျခင္း။

 

 

၇။ ဝန္ေဆာင္မႈ ဝါဒ

 

          ဝန္ေဆာင္မႈသာလွ်င္ ပထမ——ဝန္ေဆာင္မႈသည္ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ ရပ္တည္ျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။ ဧည့္သည္မ်ားကို ေက်နပ္ေစျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဌာနတိုင္း၊ ဝန္ထမ္းတိုင္း၏ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္မႈ အေကာင္းအဆိုးကို တိုင္းတာအမွတ္ေပးေသာ အေရးႀကီးစံႏႈန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈကို နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ တီထြင္ႀကံစျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ မျမင္သာေသးေသာ အစြမ္းအစကို ရွာေဖြျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၏ အေရးႀကီးဆံုးဝါဒ ျဖစ္သည္။ ဧည့္သည္ဘက္သို႔ တိမ္းညြတ္ျခင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဇြဲရွိရွိျဖင့္ အၿမဲကိုင္ေဆာင္ထားရမည့္ စံႏႈန္းျဖစ္သည္။

 

          တာဝန္သည္ အေရးႀကီးဆုံး——ကုမၸဏီ၏ဝန္ထမ္းတိုင္းသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုလံုး၏ တန္ဖိုးသံႀကိဳး(Value chain)ထဲက အေရးႀကီးေသာ ခ်ိတ္ကေလးတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီအေပၚ သစၥာ၊ တာဝန္သိစိတ္ ရွိရမည္။ အလုပ္အေပၚ ျပင္းထန္ေသာတာဝန္သိစိတ္ ရွိရမည္။ တာဝန္ခံရဲရမည္။ အလုပ္ရာထူးကို ရုိေသျမတ္ႏိုးရမည္။ အလုပ္တာဝန္ကို အစြမ္းကုန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။ တာဝန္သိစိတ္ မရွိသူတစ္ဦးသည္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေနရာရဖို႔ ခက္သည္။ လုပ္ငန္းတည္ေထာင္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆို ေဝလာေဝး။ တာဝန္သိစိတ္မရွိသူ၊ အလုပ္ေရြးသူ၊ တေနကုန္ ညည္းထြားေနသူကို ကုမၸဏီက ၾကာရွည္ခန္႔ထားမည္မဟုတ္။ အေရးႀကီးေသာ ရာထူးကိုလည္း ေပးမည္မဟုတ္။

 

          အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ အေျခခံ——စီးပြားေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ကုမၸဏီက ၎၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးအေျခခံျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို အေျခခံအျဖစ္ မထားႏုိင္လွ်င္တျခား ဘာကိုမွ် ဆက္မေျပာႏိုင္ေတာ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ ဌာနတိုင္း၊ ဝန္ထမ္းတိုင္းသည္မိမိကိုယ္မွ စတင္၍ အေရာင္းျမင့္တင္ၿပီး သံုးစြဲမႈကို ေခၽြတာသင့္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အႀကီးမားဆံုး စီးပြားေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရယူသင့္သည္။

 

          စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ စည္းစနစ္ရွိရမည္——ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေခတ္သစ္ စီးပြားစီမံခန္႔ခြဲေသာစည္းမွ်င္းျဖင့္ ကုမၸဏီလုပ္ကိုင္ျခင္းအရပ္ရပ္ကို တဆင့္ခ်င္း သတ္မွတ္သြားရမည္။တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္ တို႔ကိုပူးေပါင္းရမည္။ ကုမၸဏီ၏ ဌာနႏွင့္ ဝန္ထမ္းၾကားတြင္ တာဝန္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္တို႔ကို မွ်တေစရမည္။ မိမိကိုယ္ကို အဆက္မျပတ္ ၿပီးျပည့္စံုေစႏိုင္ေသာ၊ အဆက္မျပတ္ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ၊ ေကာင္းေသာသံသရာရွိေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် စည္းမွ်င္း၊ အားေပးေသာစည္းမွ်င္း၊ ကန္႔သတ္ခ်ည္ေႏွာင္ေသာစည္းမွ်င္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာရမည္။

 

 

၈။ ကုမၸဏီ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ လုပ္ေဆာင္ရာစည္းမွ်င္း

 

အရင္းအျမစ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႐ႈခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ အဘက္ဘက္မွ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ျပည့္စံုေစျခင္း၊ အရည္အေသြးကို ျမင့္တင္ျခင္း

 

 

၉။ ကုမၸဏီ၏ ဝါဒ

 

အဖြဲ႔အစည္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တီထြင္ႀကံစမႈ၊ ၿပိဳင္တူတိုးတက္ျခင္း

 

 

၁၀။ ဝန္ထမ္း၏ ျပဳမူစည္းကမ္း

 

ကုမၸဏီ၏ ဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကုမၸဏီ၏ အက်ိဳးကို ထိန္းသိမ္းျခင္း။

ဥပေဒစည္းမွ်င္းကို လိုက္နာျခင္း၊ တာဝန္ေက်ပြန္ျခင္း၊ အလုပ္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိးျခင္း။

အထက္ကို လိုက္နာျခင္း၊ လက္ေအာက္ငယ္သားကို ဂရုစိုက္ျခင္း၊ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ကူညီျခင္း။

အမ်ားပိုင္ပစၥည္းကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္း၊ ေခၽြတာတတ္ျခင္း၊ ျဖဳန္းတီးမႈ မရွိျခင္း။

အဆက္မျပတ္ သင္ယူျခင္း၊ အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ျခင္း။

တက္ၾကြစြာႀကိဳးစားျခင္း၊ ရဲရဲဝံ့ဝ့ံ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ လက္ေတြ႔က်ၿပီး တီထြင္ႀကံဆျခင္း။

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】