ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္ထူးေဆာင္မ်ား

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္ထူးေဆာင္မ်ား

          ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင  “တရုတ္ျပည္၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအစြမ္းအစ အရွိဆံုး နာမည္ႀကီး႐ႈခင္းဇံု ၁၀ခု” အျဖစ္၂၀၀ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ ေရပူစမ္းအထြတ္အထိပ္ေနရာ”၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တရုတ္ျပည္လူငယ္မ်ား အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ ခရီးသြားေနရာ”၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္  တရုတ္ျပည္ အေကာင္းဆံုး အပန္းေျဖခရီးသြားရာ ေနရာ”၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ တရုတ္ျပည္ ေရပူစမ္းက်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳ  ေနရာ”၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တရုတ္ျပည္ခရီးသြားအသင္း ေရပူစမ္းခရီးသြားအသင္းခြဲ ဒါရုိက္တာဌာန”၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေမ၁လုပ္အား” ဆုလႊာ၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကာပြန္မိုေနာ့ဆိုက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခရီးသြား စမ္းသပ္ဇံု”၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သိပၸံပညာျပန္႔ပြားမႈ နယ္ေျမ”၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းေသာခရီးသြား ႐ႈခင္းဇံု”၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ “ယူနန္ျပည္နယ္ ထူးခၽြန္ေသာအခြန္ေပးေဆာင္ ကုမၸဏီ၊ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းႏႈန္းသမာဓိ ဌာန”၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ယူနန္ျပည္နယ္ ဝန္ထမ္း ေရွ႕ေျပးသေကၤတ”၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အႏွစ္သက္ဆံုး ယူနန္ျပည္နယ္ ႐ႈခင္းဇံုေကာင္း ၁၀ခု”၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေမ၁လုပ္အား” ဆုလႊာ၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ ထူးခၽြန္ကုမၸဏီ၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ၾကယ္ငါးပြင့္ သရဖူ ေရပူစမ္း၊ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ထူူးခၽြန္အသင္းဝင္ဌာန၊ ၂၀၀၂ခုႏွစ္တြင္ မီးေတာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘူမိေဗဒဥယ်ာဥ္ အျဖစ္ စသည္ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။

 

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】