ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

စာေရးသူ:ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝက္ဆိုက္မွ မူပိုင္ဖန္တီးထား လာေရာက္ဖတ္႐ႈေသာအႀကိမ္ေရ:  ေဝဖန:()
အုပ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေၾကာင္း

          ယူနန္ထိန္ခ်ဴန္း မီးေတာင္ပင္လယ္ပူ ခရီးသြားဇံု ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကုမၸဏီလီမိတက္ကို ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယူနန္ေလယာဥ္ကြင္းအဖြဲ႔အစည္း ကုမၸဏီလီမိတက္(ရွယ္ယာ၉၀%ပိုင္ဆိုင္)ႏွင့္ ထိန္ခ်ဴန္း ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္း လုပ္ကိုင္ေရး ကုမၸဏီလီမိတက္(ရွယ္ယာ၁၀%ပိုင္ဆိုင္) တို႔မွ ပူေပါင္းၿပီး မတည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ မီးေတာင္ဘူမိေဗဒဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ပင္လယ္ပူနာမည္ႀကီး ႐ႈခင္းဇံု၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ကို တာဝန္ယူသည္။

          ကုမၸဏီတည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ “အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးကိုဖန္တီးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ျခင္း၊ ထာဝရ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း” စေသာ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္စီမံခန္႔ခြဲၿပီး “အဖြဲ႔အစည္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တီထြင္ႀကံစမႈ၊ ၿပိဳင္တူတိုးတက္ျခင္း” စေသာကုမၸဏီရည္မွန္းခ်က္ တို႔ရွိသည္။ ႐ႈခင္းဇံုကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ယင္း စီမံခန္႔ခြဲျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေစၿပီး၊ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ရပ္တည္သည္။ တီထြင္ႀကံစမႈျဖင့္ တိုးတက္ေစသည္။ “အရင္းအျမစ္ကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ႐ႈခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ အဘက္ဘက္မွ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ျပည့္စံုေစျခင္း၊ အရည္အေသြးကို ျမင့္တင္ျခင္း”ဟူေသာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ လမ္းစဥ္ကုိ လက္ကိုင္ထားၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအရည္အေသြးကို အဆက္မျပတ္ျမင့္တင္သည္။ မီးေတာင္ ပင္လယ္ပူ ခရီးသြား႐ႈခင္းဇံု၏  အမွတ္တံဆိပ္ကို အစြမ္းကုန္ ေဖာ္ေဆာင္မည္။ 

          ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီက ေက်ာ္တက္ျခင္းပံုစံ ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အရွံဴးေပၚရာမွ အျမတ္အစြန္းက်န္ျခင္းသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ “တရုတ္ျပည္၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအစြမ္းအစ အရွိဆံုး နာမည္ႀကီး႐ႈခင္းဇံု ၁၀ခု”တရုတ္ျပည္ ေရပူစမ္းအထြတ္အထိပ္ေနရာ”၊ တရုတ္ျပည္လူငယ္မ်ား အႏွစ္သက္ဆံုးေသာ ခရီးသြားေနရာ”၊ တရုတ္ျပည္ အေကာင္းဆံုး အပန္းေျဖခရီးသြားရာ ေနရာ”၊ တရုတ္ျပည္ ေရပူစမ္းက်န္းမာေရးဂ႐ုျပဳ  ေနရာ”၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေမ၁လုပ္အား” ဆုလႊာ၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကာပြန္မိုေနာ့ဆိုက္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ခရီးသြား စမ္းသပ္ဇံု”၊ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သိပၸံပညာျပန္႔ပြားမႈ နယ္ေျမ”၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ယဥ္ေက်းေသာခရီးသြား ႐ႈခင္းဇံု”၊ “ယူနန္ျပည္နယ္ ထူးခၽြန္ေသာအခြန္ေပးေဆာင္ ကုမၸဏီ “ယူနန္ျပည္နယ္ ေစ်းႏႈန္းသမာဓိ ဌာန”၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ဝန္ထမ္း ေရွ႕ေျပးသေကၤတ”၊ ျပည္နယ္ ႐ႈခင္းဇံုေကာင္း ၁၀ခု” စေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကို ရရွိခဲ့သည္။

          ကုမၸဏီ၏ အဓိက လုပ္ငန္းအပိုင္းမွာ မီးေတာင္၊ ပင္လယ္ပူ ခရီးသြား႐ႈခင္းဇံု အတြင္းရွိ ႐ႈခင္းေနရာ(ဇံု) အားလံုး၏ လက္မွတ္ေရာင္းျခင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေစျခင္း၊ လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းတို႔အျပင္ ဟိုတယ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ခရီးသြားအိမ္ၿခံေျမ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ၊ ခရီးသြားကုန္ပစၥည္း၊ လက္မႈပစၥည္း တီထြင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ ေဖ်ာ္ေျဖမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံတြင္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး(မူပိုင္လုပ္ကိုင္၊ ခ်ဳပ္ကိုင္၊ ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္ပစၥည္းမပါ။)စသည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္သည

 

ကုမၸဏီလိပ္စာ။ ယူနန္ျပည္နယ္ ထိန္ခ်ဴန္းခရုိင္ ခ်င္းေရႊေက်းရြာ ပင္လယ္ပူ႐ႈခင္းဇံု။
 
ဖုန္း။ ၀၈၇၅-၅၁၃၃၃၃၃       ဖက္စ္။ ၀၈၇၅-၅၈၆၈၉၀၈   ၅၈၆၈၈၈၉

 

 

စာပို႔အမွတ္။ ၆၇၉၁၀၀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အေပၚသို႔ပုိ႔

ေအာက္ခ်နင္း

အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြ၏ေဝဖန္စာ

ေဝဖန္စာ၏စာသား:
【အြန္လိုင္းမိတ္ေဆြမ်ား၏ ေဝဖန္မႈသည္ ၎၏ကိုယ္ပိုင္အျမင္ကို ေဖာ္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္ တို႔ဝက္ဆိုက္မွ ၎၏အျမင္ကိုသေဘာတူျခင္း၊ ၎ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သက္ေသလုပ္ေပးေနျခင္း မဟုတ္ပါ။】